Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Bishop Dr Fidèle MASENGO

 • IBINTU 10 UGOMBA KWIBUKA KU BIJYANYE N’ABATANDUKANYE MU RUSHAKO
 • IRINDE KUGAYISHA UMUNTU IJISHO
 • UMUTUNZI UTIYIZI
 • KIRAZIRA MU MASENGESHO
 • BYA BIHE BYIZA BYO KWEGERA IMANA
 • HAKURYA Y’INYANJA ITUKURA HABAYE AMASHIMWE
 • YANKUNZE NTABIKWIRIYE
 • Urugamba rwo mu Mwuka
 • Kwiyiriza Imana ikunda!
 • Amateka yawe n’ejo hazaza!
 • HEJURU Y’IMBARAGA ZOSE HARI IMBARAGA ZA YESU - Bishop Fidèl MASENGO
 • IMANA UMUKIZA PART I - Bishop Fidèle MASENGO
 • AMATEKA YAWE N’EJO HAZAZA - Bishop Fidèle MASENGO
Imana Umukiza (II)
Share on
Imana Umukiza (I)
Share on
IRINDE KUGAYISHA UMUNTU IJISHO Ibyakozwe n’intumwa. 10:34 Petero aterura amagambo ati"Ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku...
Share on
WARI UZI KO IMANA ISHOBORA KWITAMBIKA MU MUGAMBI WAWE? MATAYO 2:12 "Baburizwa n’Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira...
Share on
IMIBEREHO ISHAJE MU IZINA RISHYA! 2 Korint 5:17 "Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba...
Share on
MU GIHE IMFATIRO ZISENYUTSE UKORA IKI? Zaburi 11:3 - Niba imfatiro zishenywe, Umukiranutsi yakora iki? Muri iki gitondo nibajije...
Share on
GUHINDUKIRA UVA MU BIBI URIMO Luka 15:18 - Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti: Data, nacumuye ku Yo mu ijuru no maso...
Share on
IMANA IZASHYIRAHO INZIRA "Umva ibyo Uwiteka avuga, ari we waremye inzira mu nyanja agacisha inzira mu mazi menshi, "Ibya...
Share on
UMUTUNZI UTIYIZI Nzi amakuba yawe n’ubukene bwawe, (ariko rero URI UMUTUNZI), n’uko utukwa n’abiyita Abayuda...
Share on
KIRAZIRA MU MASENGESHO ’’ ’Nimusenga ntimukamere nk’indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo...
Share on
BYA BIHE BYIZA BYO KWEGERA IMANA Nimuze murebe imirimo y’Imana, Iteye ubwoba ku byo igirira abantu. Zaburi 66:5 Iyo niyo...
Share on
HAKURYA Y’INYANJA ITUKURA HABAYE AMASHIMWE Uwiteka ni imbaraga zanjye n’indirimbo yanjye, Ampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanjye,...
Share on
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...