Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Bishop Dr Fidèle MASENGO » Texte » Inyungu yo guterana mu rusengero ku bizera
Inyungu yo guterana mu rusengero ku bizera

Abaheburayo 10:25 - Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk’uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ari ko murushaho kugenza mutyo. Bibiliya itubwira ko tugomba kujya mu rusengero kuramya Imana hamwe n’abandi bizera kandi tukigishwa Ijambo ry’Imana, ngo dukure mu Mwuka.

Nk’uko tumaze iminsi tubyiga, Itorero ryo mu myaka ya mbere ryari ryarimariye mu nyigisho z’Intumwa, mu busabane, gufatira ifunguro hamwe ndetse no gusenga.

Muri icyo gihe, nta nsengero zabagaho, ariko aho bahuriraga hose, abizera basabanaga n’abandi bizera no mu nyigisho z’ijambo ry’Imana. Ubundi kujya gusenga si “ikintu umuntu akora bimuvuyeho ubwe”; ni ubushake bw’Imana ku bizera. Mu gihe Itorero ryo mu minsi ya mbere, hari abari baratangiye akamenyero ko kudaterana n’abandi bizera, umwanditsi w’igitabo cy’Abaheburayo yarabakebuye ababwira ko ibyo atari byo. Dukeneye imbaraga guterana biduha. Kandi rero no kuba twegereje ibihe bya nyuma byari bikwiye kutwongerera umurava wo kujya guterana.

Dore zimwe mu mpamvu tugomba guterana:

Urusengero ni ahantu:

1) Abizera berekanira urukundo (1 Yohana 4:12), 2) Abizera bahumurizanya (Abaheburayo 3:13), 3) Abizera bashishikarizanya kwerekana urukundo no kugira imirimo myiza (Abaheburayo 10:24), 4) Abizera bafashanya (Abagalatiya 5:13), 5) Abizera bahugurana (Abaroma 15:14), 6) Abizera bubahana (Abaroma 12:10), 7) Abizera bagirana umuneza n’impuhwe (Abefeso 4:32).

Fidèle Masengo, Foursquare Church Kimironko masengof@yahoo.fr

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza