Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Bishop Dr Fidèle MASENGO » Texte » Kwera imbuto: Uruhare rwawe n’uruhare rwa Mwuka (...)
Kwera imbuto: Uruhare rwawe n’uruhare rwa Mwuka wera

Kwera imbuto ni igikorwa buri mukristo asabwa. Yesu avuga ku mumaro wo kwera imbuto yakoresheje amagambo akomeye agira ati: "Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto (Data) arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto (Yoh. 15:2).

Ibi biravuga ko hatabaye kwera imbuto ubukristo buba bushize.

Abakristo bose rero barasabwa kwera imbuto. Nizo bapimirwaho, nizo bashimirwaho kandi nizo abagawa mu Bwami bw’Imana bazira.

Ariko none nibajije niba umuntu yakwiha kwera imbuto ubwe. Abantu bahinze cg babaye aho bahinga, bazi neza ko kumera kw’imbuto no kwera biva ku binti byinshi. Hari ubwiza bw’imbuto zabibwe, hari ubutaka bwazakiriye, hari ifumbire zahawe, hari imbuto zisabwa kwuhirwa, kuvomererwa, hari umurimo ukomeye wo kuzibagarira, hari izisabwa gushyigikirwa (Urugero: ibishyimbo bagomba gutega ibiti), hari izisabwa kurindwa ibyonyi, etc.

Muri ibi byose harimo ibyo nyiri mbuto akora: gutegura ubutaka, guhitamo imbuto nziza, gufumbira, kuvomerera, kubagara, etc. Ariko hari uruhare rundi rurenze ubushobozi bw’umuhinzi: kumeza imbuto, kuyikuza, ikirere kizima, kugusha imvura, etc.

Kubera kumenya ibi, ndashaka kukwibutsa ko ufite uruhare runini kugirango ziriya mbuto usabwa zishobore kwera: ijambo wumva, Itorero ubamo n’icyo uryigiramo, inshuti zawe za buri munsi, amasengesho usenga, imbaraga ushyira mu kurinda ijambo wumvise, umuhate ugira wo kurishyira mu bikorwa, etc.

Ariko na none hariho uruhare rwa Mwuka Wera. Yesu amaze kwigisha ku muzabibu, amashami yawo n’imbuto yavuze ijambo rikomeye ati: (...) kuko ari nta cyo mubasha gukora mutamfite ( Yoh 15:5).

Nyuma yo kwiga iri jambo, nasanze abananirwa kwera imbuto bipfira aha hantu habiri:

1) Kutamenya uruhare rwawe; 2) Kutamenya cg kwirengagiza uruhare rwa Mwuka Wera.

Umaze kumenya ko abantu bose bakuziho imirimo ya kamera (mwibuke iyo mirimo nk’uko ivugwa mu Bagalatiya 5:19-21), uzi neza ko ugera ahantu abantu bakakubonamo ubusambanyi, uburozi, igomwa, ishyari, etc. Nyamara wewe ntugire icyo ukora ngo uhindure izo mbuto zikugaragaraho, waba se utekereza ko bizikora? Mu bukristo nta kintu cyikora, ahubwo urasabwa kugira icyo ubikoraho.

Na none kandi urangije gukora ibyo ushoboye, menya ko hari byinshi utakwishoboza, usabe Umwuka Wera agushoboze. Niwe ushoboza abantu kwera imbuto, niwe utugira abagabo bahamya imbuto z’Umwuka.

Fata umwanya wandike ibyo wiyemeje gukora. Fata umwanya usabe Umwuka Wera agushoboze ibyo udashoboye.

Mugire igitondo cyiza!

Mushobora gusanga inyigisho zose zatambukijwe kuri facebook page ikurikira:

Bishop Dr. Fidele Masengo

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza