Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Bishop Dr Fidèle MASENGO » Texte » Kwizera kuzanwa no kumva (Igice cya 3)
Kwizera kuzanwa no kumva (Igice cya 3)

Ku munsi wa gatatu ubwo dukomeza kuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko, ndagira ngo mbwire abakurikirana iyi nyigisho ibindi bintu 3 by’ingenzi ku bumva Ijambo.

1) Mu gihe uryumva, Ijambo ry’Imana rikwiriye kwizerwa no kwemerwa. Umwanditsi w’abaheburayo (4:12) yarigereranije n’Inkota ikebera amugi abiri ribereyeho guhinguranya no kugenzura ibyo umutima wibwira. Ikibabaje n’uko benshi basoma Ijambo ry’Imana mu buryo bw’inyuguti. Abo ntiribahindura. Kwiga Theologie ntibihindura umuntu uwizera Ijambo. Bishobora kumuha ubumenyi gusa. Ijambo rihindura abaryizera n’abaryemera. Pawulo ati "ndabashimira" ko "mwaryemeye nk’Ijambo ry’Imana" (1 Abates. 2:13). Va mu nyuguti winjire mu kwizera!

2) Nyuma yo kuryumva, Ijambo ry’Imana ugomba kurisangira n’abandi. Iyi niyo nshigano ikomeye Imana yaduhaye (Mark 16:15). Pawulo amaze kumenya ko Abaroma bihereranye Ubutumwa bwiza nibwo yabandikiye ati "Bakizwa bate ari ntawe ubabwiye?"(Rom 10:14-15). Ufite rero inshigano yo kwamamaza Ijambo wamenye. Wibyihererana!

3) Nyuma yo kuryumva, Ijambo ry’Imana rigomba kugenderwamo. Agaciro k’Ijambo ntikazanwa no kuryumva gusa ahubwo kava mu kurishyira mu bikorwa. Namenye ko ijambo rishimisha (rifasha) uwaryumvise ariko rigirira umumaro uwarishyize mu bikorwa.

Abakristo benshi barafashwa ariko ntiribagirira umumaro. Yakobo ati murenge urwego rwo kumva ahubwo murishyire mu ngiro (Yak. 1:22). Ubu nibwo bukure buri wese akeneye: guhindurwa n’Ijambo wumvise birenze gufashwa gusa! Bigire intego!

Umunsi mwiza kuri mwese!

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza