Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Ushaka ku mwandikira
Banner

Eric RUHAGARARABAHUNGA

“Shaka Imana nayo irakwegera” Pasitori Eric Ruhagararabahunga Imana yishimira abantu bagira umwete wo kuyishaka, kuko iyo uyishatse nayo irakwiyereka. Imana...
Share on