Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Ntugaterwe ubwoba n’ibyo ubona!
Ntugaterwe ubwoba n’ibyo ubona!

Ni inyigisho ya Pasiteri Rick Warren wo mu itorero Saddleback ryo muri Leta zunze ubumwe za Amerika, aravuga impamvu zigera kuri enye umuntu atagomba guterwa ubwoba n’ibyo abona mu buzima.

Hari byinshi tubona mu buzima bikadutera ubwoba, uzasanga akenshi duterwa ubwoba n’ubutunzi, tugaterwa ubwoba n’abana bacu duhangayikishijwe n’ubuzima bwabo, ndetse yewe tugaterwa ubwoba n’ahazaza hacu. Ariko ukuri ni uko ubwoba tugira ntacyo bwadufasha mu gukemura bimwe muri ibi.

Yesu igihe yigishaga ku musozi yatanze impamvu enye utagomba guterwa ubwoba n’ibyo ubona.

1. Ubwoba nta shingiro bufite .

Matayo 6:25: “ Ni cyo gitumye mbabwira nti:ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti ‘Tuzarya iki?’ cyangwa muti ‘Tuzanywa iki?’Ntimwiganyire ngo mutekereze iby’umubiri wanyu ngo ‘Tuzambara iki?’Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro?”

2. Ubwoba si icyaremwe.

Yesu aduha urugero ku byaremwe aho muri Matayo 6:26 agira ati “Nimurebe ibiguruka mu kirere: ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira nabyo".

Mu biremwa by’Uwiteka byose nta kindi kigira ubwoba nk’umuntu. Umuntu niwe mu byaremwe utizera Imana. Ibiguruka, ibyo munyanja, ibigenza amaguru ndetse n’ibimera byizera Imana ariko umuntu kwizera Imana biba biri ku gipimo.

3. Ubwoba burica.

Wagira ubwoba utabugira ntacyo bihindura ku kigiye kuba,ibyiza ni uko wakwizera Imana rwose.

Matayo 6:27, “Ninde muri mwe wiganyira Wabasha kwiyongeraho umukono umwe?”

Niyo wagira ubwoba bungana bute, icyo ufitiye ubwoba nticyavaho. Ni nko kwicara ku rutare ukeka ko warumena.

Ukora ibikorwa byinshi, ukava aha ukajya aha ariko ntagihinduka. Ubwoba nta kintu buhindura uretse wowe. Bugutesha umutwe nta kindi!

4. Ubwoba si ngombwa.

Matayo 6:30 “Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo, buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwe abafite kwizera gucye mwe?” Niba wizeye Imana ishobora byose ntiwari ukwiye guterwa ubwoba n’ibyo unyuramo kuko umutabazi wawe ashobora byose hatavuyemo na kimwe. Kuko yadusezeranije kutwitaho muri buri kimwe cyose:Abafilipi 4:19 “Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk’uko ubutunzi bw’ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu".

Ese iri jambo ryaba ryerekana ko Imana izaguha amafaranga? Yego. Ryaba ririmo ko Imana izagukemurira ibibazo byo mu muryango? Yego. Ese ryaba rivuga ko inzozi zawe ndetse n’imigambi yawe bizagerwaho? Yego. Ese iri jambo ryaba rivuga ko Imana izagukiza indwara zananiranye? Yego. Hagarika guhangayika no kwiganyira kuko Imana izasubiza byose bikugoye.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE

Site under construction

Site under construction

Warning: a technical problem (SQL server) prevents access to this part of the site. Thank you for your understanding.