Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Pastor Cleophas BARORE » Textes » Ntabwo amasezerano y’Imana ari ntayegayezwa
Ntabwo amasezerano y’Imana ari ntayegayezwa

Buriya amasezerano y’Imana abantu benshi bajya bibwira ko iyo yavuze iba yavuze (itakwivuguruza). Ariko uko ubyitwayemo bishobora gutuma isohoza ayo masezerano cyangwa se ikayareka ntiyasohoze.

Ndaka kuvuga ku mutambyi witwa Eli, yari afite amasezerano meza. Ariko umva uko havuga. Haravuga ngo “Bukeye haza umuhanuzi w’Imana, asanga Eli aramubwira ati “Uwiteka aravuze ngo ‘Mbese siniyeretse umuryango wa so, bakiri muri Egiputa mu buretwa bw’inzu ya Farawo? Sinamutoranije mu miryango yose y’Abisirayeli nkamugira umutambyi wanjye, akajya ku gicaniro cyanjye koserezaho imibavu, akajya yambara efodi imbere yanjye? Kandi sinahaye umuryango wa so, ibitambo byose by’Abisirayeli byokejwe mu muriro? None ni iki gituma mutera imigeri ibitambo n’amaturo nategetse kuntambirira mu nzu yanjye, ukubaha abahungu bawe kubandutisha, mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by’ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ngo muhonjoke?’ Ni cyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti ‘Ni ukuri nari navuze yuko ab’inzu yawe n’ab’inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose’, ariko none Uwiteka aravuze ngo: Ntibikabeho kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. (1Samweli 2:27-30)”

Usomye aya magambo yose ndetse ukanayaragiza, Imana igenda ipangura ibyo yari yaramubwiye byose. Yaravuze ngo “abanyubaha nibo nzubaha ariko abansuzugura bazasuzugurwa” ntabwo rero amasezerano y’Imana utubahirije kuyubaha, no kuyitegereza, no kuyizera no kuyikiranukira yazasohora.

Erega ijambo gukiranuka cyangwa kugira mu mutima inzira zijya I Siyoni, ni ijambo rikomeye cyane. Mu bintu bitera Imana gukora, harimo no kuba yishimiye umuntu.

Amasezerano rero, ntabwo ari ntayegayezwa, ashobora guhinduka. Kubaha Imana ni fondation yo kugira ngo isohoze amasezerano yakuvuzeho. Ibyo yavuze ibasha kubihindura mu gihe utayubashye. Ntabwo rero wagendera ku masezerano gusa, ngo witware uko wishakiye, ngo ugire ibyo ubonye ngo wibwire ko itabihindura.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

HATANZWE IBITEKEREZO 1 KURI IY'INKURU

NDUWAYO GILBERT kuwa 24-03-2015 saa 09:00
 

NDASHAKA GUKIZWA

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza