Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Pastor Désiré HABYARIMANA » Textes » Kurambagizanya kw’abakijijwe (igice cya 1)
Kurambagizanya kw’abakijijwe (igice cya 1)

Ingingo ijyanye no kurambagizanya ni imwe mu zigarukwaho kenshi mu nyigisho zitandukanye mu matorero hirya no hino, ku rubyiruko. Muri iyi nyigisho Pasteri Desire Habyarimana arakugezaho ibijyanye no kurambagizanya kw’abakijijwe.

1. Kumara igihe abitegura kurushinga bakundana cyangwa se ‘’fiançailles’’, n’iki ?

Urebye mu nkoranyamagambo, fiancaille ni igihe kiba hagati yo kwemeranwa kuzashakana no gushakana nyirizina. Fiancé : Bivugwa kumuntu wemeye kuzubakana urugo n’undi, bombi bakabyemeranwaho.

Ubwo busobanuro bubiri burumvikana neza, ni nabwo bwemewe muri Bibiriya(Mariya Yosefu bari abafiance mbere yuko Mariya atwita Yesu kubwo imbaraga z’umwuka Wera. Luka 2:5)

2. Ni kuki hagomba kubaho igihe hagati yo guhana amasezerano yo gushakana hamwe no gushakana ubwabyo ?

- Nkuko benshi bakeka, gufata umwanya mukundana mbere yo kubaka urugo, ntabwo ari kugirango mugerageze urukundo rwanyu ngo murebe nibabyashoboka ko muzubakana. Ahubwo ni igihe cyo kwitegura gushinga urugo, ni intangiriro y’urugo ubwarwo.

- Umuntu yemera gukundana n’undi badahuje igitsina mu gihe yipfuza kuzubakana na we. Ni igihe cyangombwa kubashaka kubakana kugirango bategure urushako rwabo. Gutegura urushako ni gutegura uburyo ki bazaba nanyuma yo gushinga urugo.

Ni igihe kandi abipfuza kurushinga bamenyana, bakamenyerana, ariko bitari kugerageza kureba niba bazashobokanwa.

3. Ni ryari icyo gihe gitangira ?

Twibanze kw’ijambo ryo mu rurimi rw’igifaransa « Fiançailles »,twavuga ko icyo gihe gitangira mu gihe habayeho isezerano hagati y’umuhngu n’umukobwa ryo kuzubakana urugo.

Mu micyo imwe n’imwe, abifuza kuzubakana bagomba kwiyereka ababyeyi baba bose n’abakuru b’amadini yabo, mbere yuko bitwa ‘’fiances’’.Ariko icyo tugomba kumenya nuko iyo hariho kwemeranwa kuzubakana urugo hagati y’umuhungu n’umukobwa, baba bitwa abafiances.

4. Umukristu ashobora kugira fiance utarihana ?

Ntimukifatanye n’abatizera kandi ntaho muhuriye. Mbega hari isano riri hagati yo gukiranuka no gukiranirwa ? Cyangwa umucyo n’umwijima hari aho bihurira? » 2 Abakorinto 6 : 14

Hamwe n’iki cyanditswe, turabona ko umukristu adakwiye gushakana n’utariwe. Ibi ntabwo ari kurobanura amadini, ahubwo ni itegeko riri mw’ ijambo ry’Imana.

Mugomba gusobanukirwa neza ko ntabwo mukwiye kuba mwashakana n’umuntu utari umukristu mwe muri we. Niba ukunda mu byukuri umuntu utarakira Kristu, ukaba wipfuza ko mwakubakana, urwo rukundo rwakagombye mbere na mbere kukuganisha kumusengera akakira Kristu, mbere yo kuba wakwipfuza ko mwubakana.

5. Ni iki umuntu yakwibandaho mu guhitamo uwo muzubakana ?

Tujya tubona abantu basaba Imana ibimenyetso byabereka abo bazabana, ariko nyuma bakaza gutandukana nabo. Ibimenyetso ntabwo ari inshingiro ryiza, ndetse n’ubuhanuzi, inzozi n’ibindi.

Mwari muzi ko inzozi zanyu akenshi ziterwa nuburyo imitima yanyu imerewe cyangwa se n’ibyo mwiriwemo kumanwa? Ushobora kuba wakunda umuntu cyane kuburyo umurota. Aha nukuhabera maso ! (Umubwiriza 5:2).

Mbere yo kwiyemeza kuzubakana n’umuntu, ni byiza kwitonda ukabanza ukagera ubwo ubyiyumvamo utagishidikanya, wizeye neza ihitamo ryawe.

Mu gihe ugifite gushidikanya, ntampamvu nimwe yo kwiyemeza gukundana n’umuntu. Imana irumva amasengesho yanyu, kandi izabamenyesha ubushakebwayo, ibinyujije ku Mwuka Wera, ariko mukomeze gutegereza mwihanganye, mufite umutima witeguye kwakira ubushake bw’Imana kugira mubone gusubizwa nayo.

Ni ngombwa ko habaho urukundo hagati y’abipfuza kuzubakana, ari nacyo kintu cy’ibanze mbere yo kwiyemeza kwemerera uwo muzubakana kugana muri urwo rugendo.

Ni na ngombwa kandi ko umuntu ugiye kwiyemeza kuzubakana n’undi agira ihishurirwa ry’ umwihariko rituruka ku Mana mbere yo kwiyemeza. « Kuko ibyo nibwira atari byo mwibwira, n’inzira zanjye atarizo nzira zanyu, niko Uwiteka avuga (Yesaya55:8).

NB: Kwihutisha ibintu no kutihangana bishobora gutuma umuntu ahitamo nabi bikamuganisha no mu nzira mbi, ni byiza rero gutegereza ijwi ry’Imana mbere yo kwiyemeza mu rukundo.

Ubutaha tuzareba igice cya 2 cy’ izi nyigisho...

Pastor Desire Habyarimana

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza