Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Pastor Désiré HABYARIMANA » Textes » Kurira kwawe gufite iherezo!
Kurira kwawe gufite iherezo!

Zaburi 30:5b Ahari kurira ko ararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga.

1. Umuntu yatangiriye kurira muri Edeni ; kuva icyo gihe umubabaro, umuruho biba biratangiye kuko ubwiza bw’Imana bwari buvuye ku muntu.

- Iyo Umwana avutse kugira ngo bamenye ko ari muzima nuko arira kandi iyo arize bose baraseka bakishima kuko ari muzima ; ariko nkeka ko arizwa n’uko yari ari ahantu heza, none akaba aje mu muruho w’ isi.

- Abantu barira bo barizwa n’iki ? Imibabaro n’imiruho byo mu isi nibyo bituriza. Burya kubyara birariza no kutabyara nabyo birariza, kutiga birariza ariko no kwiga cyane binaniza umutwe, gusonza birariza ariko no guhaga kugeza ubwo bazagukura ku biryo bitewe n’uburwayi ufite nabyo ni amarira, gukira ntubirye byose birimo amarira.

Abakene bifuza kuba abakire ariko n’abakire nabo bararira kuruta abakene. Imigabane yose y’isi yuzuye amarira. Abanyafurika bifuza kujya i Burayi no muri America ariko n’abaho birirwa biyahura bashobewe!

Kuki Imana nziza yemera ko turira kandi turi abana bayo?( ndavuga abakijijwe) si uko itwanga iba igira ngo itwigishe kuko nitumara kubivamo tuzigisha abandi ko Imana ari umutabazi: burya utarashonje ntiwamenya abashonji, utaravuzwe wavuga abandi, utarakennye wasuzugura abakene, niyo mpamvu ari ngombwa kubinyuramo kandi ukibirimo birumvikana ko bikuriza.

Pawulo yaravuze ati "nigishijwe guhaga no gusonza kuba muri byinshi no muri bike ariko muri byose nshobozwa na Kristo umpa imbaraga."

- Burya umuntu yibagirwa vuba : iyo ushonje 2 ushobora kwemeza abantu ko kuva uvuka utararya kandi iyo uhaze ushobora kwemeza abantu ko utigeze usonza. Umuntu wese yibagirwa vuba. Kera utarabona akazi wumvaga ari ikibazo ariko umaze kukabona kakakubana kenshi nabyo birariza.

2. Umumaro wo kurira : Imana ihindura ayo marira umuti wo gusiga ku maso ugahumuka ukayibona ukundi gushya. Kandi Imana ikunda gushimwa. Burya abantu bose bashima Imana ni ababa banyuze mu marira hanyuma bakabona Imana ibatabara bakayishima. Birumvikana ko uwayibonye imutabara adasa n’uwapfuye kuza mu iteraniro bisanzwe.

- Ibyo wita bibi kuri wowe bizavamo ibyiza utangare. Yosefu akiri kwa Potifari ntiyari azi ko azatabarwa ariko amarira ye Imana yarayahinduye. Ibyari kurira bivamo guseka mu gihugu cyose.

- Ikindi gituma Imana yemera ko turira ni uko iba ishaka kudukuramo kamere. Biblia ivuga ngo mu byaha niho Mama yambyariye : Twaremanywe gukiranirwa ; birumvikana ko kugira ngo utandukane n’ibyo byose bigusaba kwemera kubabara ariko ugatandukana na kemere. Kugira ngo uhinduke uve ku ngeso runaka biravuna.

- Urugero : Umwana utinya amazi iyo bamwoza ararira akabona kujya mucyo bamwogerezemo ari nko kujya mu rupfu, ariko umugambi nyina aba afite aba agira ngo amukize umwanda, amusige, amuhe amata, amuryamishe hanyuma akure neza, ariko umwana we siko abibona. uko Yesu abona ibintu siko tubibona ariko humura nyuma yo gutunganywa tuzavamo duseka dufite agaciro kuko twihanganiye ibitugerageza.

Bwira Satani uti "ubu ndi kurira ariko igitondo kiraje nzaririmba kandi ntibizahora bitya." Burya byose bifite impamvu ku mwana w’Imana ntakiba Imana itagifitemo inyungu. Umuti w’ ibigeragezo ni ukubisuzugura ukabifata nk’ibitariho. Menya ko ibiryo by’ikigeragezo ari amaganya iyo wiganyiriye uba ukigaburiye kikabyibuha kikarushaho kukwica ariko ushimye Imana uba ugiciye intege Satani nawe agahunga. Kurira kwawe bifite iherezo Humura ! Hamwe n’ibitugerageza azaducira akanzu kugira ngo tubone uko dukomeza gusenga.

Dukwiye kwiga guca intege ibicantege. Yobu yaciye intege Satani Imana imushumbusha kabiri ibyo yari yarabuze kurira bihinduka guseka. Dawidi niko byamugendekeye ijoro ryo kurira yarimazemo igihe ariko amaze kugera ku bwami yasanze Imana yaramubereye umwungeri muri icyo gihe cyose. Humura ibyiza birahari mu Mana gusa igikwiye kukuriza kuruta ibindi n’uko waba utari muzima mu bugingo ; ariko niba uri amahoro mu mutima wawe humura kurira kwakurarira ariko igitondo kiraje impundu zivuge. Amen!

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza