Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » Abigisha » Pastor Liliose TAYI » Text » Imana ikuvugisha ite?
Imana ikuvugisha ite?

Imana ivuga mu buryo no mu bihe bitandukanye nuko akenshi twe tutayitaho. Bibiliya iduha ingero zitandukanye Imana yakoresheje ivugisha abantu; Yobu yamavugishije muri serwakira; Eliya imuvugisha mw’ijwi rito; Mose imuvugisha binyuze mu gihuru kidakongoka; Samweli imuvugisha mw’ijwi ryeruye imuhamagara agakanguka agira ngo ni umutambyi Eli. Imana yavugiye no muri Pilato, ndetse inavugira mu ndogobe ibwira Balamu.

Ijambo ry’Imana ritubwira ko kera abahanuzi bamenyaga bike. Ariko mu gihe cyacu ijambo ry’Imana ritubwira ko ukuri kose kuri muri Yesu kandi ko Mwuka wera ariwe uduhishurira uko kuri. Bumwe mu buryo Imana ituvugisha ni ubu:

1. Ijambo ryayo (Ibyanditswe byera)

Ijambo ry’Imana ryose ni ukuri. Ijambo ritubwira ibyacu byose bishobora kutuzanira amahoro n’ibisubizo. Ijambo ritwigisha n’uburyo twakira ingeso mbi. Ritumenyesha icyaha. Ntabwo rero dukwiye gutoranya ibyo twishakira kumva cyangwa ngo tuburane naryo, kuko ari inyungu zacu kuryakira uko riri, kuko ari ukuri kw’Imana kwuzuye. Dukwiye gusoma Ijambo dufite umutima usenga, umutima witeguye kumva icyo Imana itubwira.

2. Imana ivugira mu bantu

Buri mukristu ni urugingo rw’umubiri wa Kristu, ariko buri wese aba afite impano akoreramo, kandi Imana yabikoreye kugira ngo itorero ribe ryubakitse ku rugero rushyitse. Hari ijwi ry’Imana rinyura mu bayobozi: Samweli wamenye kumva ijwi ry’Imana abyigishijwe na Eli. Dukwiye kugira umutima uciye bugufi kugira ngo twumve Imana ninyura mu bandi bantu, nk’uko Mose yumviye sebukwe Yetiro.

3. Imana ivugira mu byo duhura nabyo

Imana ijya ikoresha ibyo tunyuramo kugira ngo ituganirize. Iyo tuyegereye, tugasenga, ishobora kuduhishurira icyo ishaka kutubwira.

4. Imana ivugira mu bitekerezo byacu

Nubwo Imana ijya ikoresha ibitekerezo byacu, dukwiye kubyitondera tugasuzuma ko bidahabanye n’Ijambo ry’Imana kandi ko bitwegereza Imana. Amahoro mu mutima ni kimwe dushobora gukoresha kugira ngo tumenye niba Imana iri kuvugana natwe cyangwa kutuyobora mu nzira ikwiye.

#Ibyanditswe: Yobu 33:13 / 1Samueli 3:4-10 / 2Timoteyo 3:16 / 1 Abakorinto 3:9-10 / Luka6; 27-36 / Abefeso 4.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza