Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Abigisha » Pastor Uwambaje Emmanuel » Text » Akamaro k’ijambo ry’Imana mu buzima bw’umukristo
Akamaro k’ijambo ry’Imana mu buzima bw’umukristo

2Timoteyo 3:16-17 Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka 17. kugira ngo umuntu w’Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose.

1Timoteyo 5.17 Abakuru b’Itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro incuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry’Imana no kwigisha.

Ibyanditswe byera ni impumeko y’Imana, igaragaza ubushake bw’Imana ku kintu cyose, ku muntu wese kandi mu gihe cyose. Ijambo ry’Imana nta kintu na kimwe ritavugaho muri ubu buzima, uryitaho rimuyobora muri byose akabaho uko Imana ishaka.

Nubwo Ijambo ryanditswe n’abantu batandukanye, usanga ibyo bagiye bandika byuzuzanya kuko bari bayobowe n’umwuka w’Imana, niyo mpamvu kuva icyo gihe kugeza na nubu tugisoma Bibiliya, kandi ikadufasha (Yohana 6.63). Ibindi bitabo bahora bongeramo ibintu bishya uko ibihe bihinduka, ariko Bibiliya ntihindukana n’ibihe.

Umumaro w’ijambo ry’Imana

1. Ijambo ry’Imana riratwigisha, rikatwemeza ibyaha byacu, rikadutunganya, kandi rikaduhanira gukiranuka; kugirango tube abantu b’Imana bashyitse, dufite ibidukwiriye byose, ngo dukore umurimo w’Imana. Iyo twemereye ijambo riraducura tukaba uko Imana ishaka, riduhindura kuba abantu bakora Imirimo myiza yose kandi banezeza Imana.

2. Ijambo ry’Imana niryo ryatubyaye duhinduka abana b’Imana, ni naryo ritunga umukristo mu rugendo. (1Petero1.23). Umuntu w’imbere wabyawe n’imbuto itabora atungwa n’ijambo ritabora, kugirango abe umuntu ushyitse uzi gukora imirimo myiza, niyo mpamvu Pawulo yahuguririraga Timoteyo gukunda abagabura iby’Imana.

3. Ijambo ry’Imana ni rizima, rifite Imbaraga kandi rifite ubugi buruta ubw’inkota zose, rirahinguranya, rigatandukanya umwuka n’ubugingo, rikagenzura iby’umutima wibwira ukagambirira. (Abaheb 4.12). Ni ijambo rikiza ubugingo bw’umuntu uryizera akaryumvira.

4. Ijambo ry’Imana ririmo ubuzima, niryo ribeshaho umukristo, kandi rikamurindira ubugingo. Abisiraheli batunzwe naryo imyaka mirongwine. (Guteg 8.3-4 Nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n’inzara, ikugaburira manu wari utazi, na ba sekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n’umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k’Uwiteka ari yo amutunga. 4. Imyenda yawe ntiyagusaziragaho, kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari mirongo ine.).

Natwe ijambo ry’Imana ni manu, riradutunga, riraturinda, riradukiza kandi ritubeshaho. Ribohora ababoshywe n’ibyaha bakabohoka bagakizwa, n’abafite indwara zitandukanye bagakira bakaba bazima. 5. Ijambo ry’Imana ni itabaza ry’ibirenge byacu riratumurikira (Zaburi 119.105). Uwitondera ijambo ry’Imana ntayoba kandi ntasitara kuko amurikirwa mu nzira anyuramo.

Mu ijambo ry’Imana harimo ubuzima n’ubutunzi butagira akagero; riradukomeza mu rugendo, kuko twizera ibyo Imana yavuze ko ari iby’ukuri bizasohora. Kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere, iririnda ibihe bidashira kugera risohoye.

Dukunde ijambo ry’Imana rigume muri twe nibwo tuzanezeza Imana kandi icyo tuzasaba tuzagihabwa.

Pastor Uwambaje Emmanuel

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza