Muvandimwe, Imana iguhe umugisha ku bwo gutekereza ku iherezo ryawe. Buri muntu wese agira umunsi wo kuvuka n’umunsi wo gupfa. Iyo umuntu apfuye, akomeza kubaho mu buryo bw’iteka. Ahantu habiri (2) umuntu ashobora kuba nyuma y’urupfu: ni mu ijuru cyangwa ikuzimu

Mu ijuru hari umunezero udashira, mu gihe ikuzimu hari mu marira, umuborogo no guhekenya amenyo ubuzira herezo. Abera (Abakiriye Yesu nk’umukiza w’ubugingo bwabo. Abandi, bajya ikuzimu, kandi nyuma y’urupfu rwawe ntacyo amasengesho y’abavandimwe n’inshuti yakumarira! Ni ukuvuga ko amahirwe yo guhitamo neza uyafite gusa mu gihe ukiriho! Niyo mpamvu ari ngombwa gutunganya rugendo rwawe mbere y’uko urupfu rugutungura.

Turakwinginze ngo ukomeze gusoma ubu butumwa bwose, natwe ntidushidikanya ko Imana ikugirira neza uko ukomeza gusoma ubu butumwa.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?

Uzuza ahakurikira

Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe

Tumenyeshe uburyo bukunogeye twakoresha