Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 

Amafoto

18
Mushake mu maso h’Uwiteka Mwaramukanye amahoro bene Data nshuti zacu! Muri iki (...)
Imibabaro y’iki gihe ntikwiye kugereranywa (...) Mwaramukanye amahoro y’Imana bene Data bakundwa! Muri (...)
Ku bw’urukundo Imana idukunda, byatumye itanga (...) Mwaramukanye amahoro bene Data nshuti zacu! Muri iki (...)
Ikidutera gutinyuka imbere y’Imana Yesu ashimwe nshuti zacu! Muri iki gitondo twifuje (...)
Kanguka ukorere Imana Mwaramukanye amahoro y’Imana bene Data, nshuti zacu! (...)
Jya ufasha abakene Bavandimwe muri Kristo Yesu twongeye kubasuhuza , (...)
Dushobozwa byose na Kristo! Twongeye kubasuhuza mw’izina rya Yesu Kristo Umwami (...)
Dushikamize umutima k’Uwiteka Yesu ashimwe nshuti zacu muri Kristo Yesu! Muri iki (...)
Uko umusore azeza inzira ze Yesu ashimwe bavandimwe muri Kristo Yesu! Muri iki (...)
Nimwegera Imana nayo izabegera Mwaramukanye amahoro bene Data nshuti zacu! Muri iki (...)
Icyubaka urugo! Twongeye kubasuhuza Bene Data muri Kristo Yesu, Kimwe (...)
Hahirwa uwitondera ijambo ry’Uwiteka Mwaramukanye amahoro bene Data nshuti zacu! Muri iki (...)
10
Ntimugacirane imanza mu mitima! Bakunzi ba UBUGINGO.COM, turabasuhuje mw’izina rya Yesu (...)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza