Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Ese birakwiye kwemerwa n’abantu ngatakaza ubwiza (...)
Ese birakwiye kwemerwa n’abantu ngatakaza ubwiza bw’Imana?

“Ntugakurikize benshi gukora ibyaha, kandi nutangwaho umugabo ntukajye iyo abenshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi.” Kuva 23:2

Ubusanzwe si buri muntu byorohera guhagarara ngo ahamye ukuri, cyane iyo bibaye ngombwa ko hababa kureba ibyemewe na benshi.

Harubwo umuntu ahitamo kujya ahari benshi kugira gusa ngo yiyinde ingaruka mbi. Ibi byose biterwa no gukunda kuba mucyo twita ikigare. Rimwe na rimwe kugendera mu kigare, usanga ari ikigeragezo cya buri muntu.

Umuntu akemera gukora ikintu azi neza ko ari kibi, kubera ko yabonye abandi bagikora. Akabigana kugira ngo bamwemere nk’umwe muri bo, be kumuseka.

Biragoye byo kutemeranya n’ibyo abantu benshi cyangwa abakomeye bemera, ariko Yesu ntiyakangwaga na byo. Ndetse na bamwe bamurwanyaga, bari bamuziho kuba inyangamugayo. “Mwigisha, tuzi yuko uri inyangamugayo…kuko utita ku cyubahiro cy’umuntu wese.” Matayo 22:16

Iyo wamenye neza uwo uri we muri Kristu, bigukuramo umwuka wo gushaka gushimisha (kwemeza) abantu. Intumwa Pawulo yarabivuze ati “Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose.” Abaroma 12:2

Byaba ari akaga gutakaza ubwiza bw’Imana; ugakora ibyo utari ukwiriye gukora kubera kwanga gusekwa. Jya wibaza uti “Kwemerwa n’abantu ngatakaza ubwiza bw’Imana, birakwiye?”

Jya uba nka Nehemiya. “Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ‘Ndakora umurimo ukomeye sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange’.” Nehemiya 6:3. Nawe jya wima umwanya ibidahesha Imana icyubahiro.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza