Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Ibyo twizera
Ibyo twizera

Bibiliya

Twizera Bibiliya ko yahumetswe n’Imana, ko ari ukuri kandi ko ari iyo kwizerwa bidashidikanywaho nk’Ijambo ry’Imana(2 Timoteyo 3:16-17, Matayo 5:18)

Igizwe n’ibitabo 66 bikubiye mu bice bibiri by’ingenzi: Isezerano rya kera rigizwe n’ibitabo 39 naho isezerano rishya rigizwe n’ibitabo 27.

Nubwo habayeho ikoreshwa b’abantu mu kuyandika, Umwuka Wera niwe wabayoboye kugira ngo bandike ibyo Uwiteka Imana ashaka nta makosa akozwe, ntacyo bagabanyijemo cyangwa bongereyemo(2 Petero 1:21).

Imana

Twizera Imana imwe rukumbi, yiyerekanye mu buryo butatu bukurikira: Imana Data, Imana Mwana(Yesu Kristo) ndetse n’Umwuka wera(2 Abakorinto 13:14), ariko akaba ari imwe rukumbi, haba mu kubaho ndetse no mu kuramywa(Yohana 10:30).

Imana izahoraho iteka ryose(Zaburi 90:2), ntigira iherezo(1 Timoteyo 1:17), Irigenga kandi ntakiyiyobora na kimwe(Zaburi 93:1). Imana izi byose(Zaburi 139:1-6), Ibera hose icyarimwe(Zaburi 139:7-13), ni Imana Ishobora byose(Ibyahishuwe 19:6), kandi ni Imana idahinduka(Malaki 3:6). Imana Irera kuko ari Imana idacumura(Yesaya 6:3), ni Imana y’ukuri(Gutegeka kwa Kabiri 32:4), kandi ihora iboneye(Kuva 9:27). Imana ni urukundo(1Yohana 4:8), ni Inyempuhwe(Abefeso 2:8), ni Inyembabazi(1Petero 1:3), kandi ni Imana nziza(Abaroma 8:28).

Yesu Kristo

Twizera muri Yesu Kristo nk’umucunguzi w’abantu. Ni Imana yigize umuntu, afata ishusho y’umuntu. Yiyambuye icyubahiro cye yigira umuntu kugirango yerekane Imana nyakuri kandi atange agakiza kuri buri muntu umwizera nk’umwami n’umukiza (Matayo 1:12; Yohana 1:18; Abatesalonike 1:15)

Twizera ko Yesu Kristo, mu mbaraga z’Umwuka Wera yavuye mu ijuru akaza mu isi abyawe na Mariya utari warigeze amenya umugabo mbere; ibyo bitwemeza ko ari Imana yuzuye kandi ko ari umuntu wuzuye. Yabayeho mu nzira ziboneye, nta cyaha na kimwe yigeze akora, inyigisho ze zose ni ukuri(Yesaya14; Matayo 1:23).

Yesu Kristo yabambwe ku musaraba kugirango acungure abantu bose(1 Yohana 2:2), abera isi yose igitambo(Yesaya 53:5-6). Twemera urupfu rwe ko ruhagije gutanga agakiza ku bamwemera bose nk’umukiza wabo (Yohana 1:12; Ibyakozwe n’Intumwa 16:31); ibyo bikaba bisobanurwa no kumeneka kw’amaraso ye (Abaroma 5:9; Abefeso 1:17); Byongeye kandi bigashimangirwa n’izuka rye ava mu bapfuye(Matayo 28:6; 1 Petero 1:3).

Twemera ko Umwami Yesu Kristo yasubiye mu mu ijuru(Ibyakozwe n’Intumwa 1:9-10) ubu akaba yicaye iburyo bw’Imana Isumba byose (Abaroma 8:34; Abaheburayo 7:25) Avuganira itorero rye, ararisengera kandi abana naryo mu mwuka

Umwuka Wera

Twizera Imana mu Mwuka Wera(Ibyakozwe n’Intumwa 5:3-4) akomanga ku mitima y’abanyabyaha(Tito 3:5) kandi agakomeza abizera bose(Abaroma 8:9). Niwe Yesu Kristo yasigiye abamwizera bose ngo abe umufasha mukuru(1Abakorinto 12:12-14), niwe kandi Data yahaye abizera bose ngo bakomerezwe mu gakiza kabo(Abefeso 1:13-14). Niwe wigisha kandi agahishurira imitima y’abizera bose mu gihe cyose biga Ijambo ry’Imana(1Abakorinto 2:9-12).

Twizera ko Umwuka Wera yigenga kandi akiyobora mu gutanga impano ze zitandukanye(1 Abakorinto12:11). Twizera ko impano z’ibitangaza z’Umwuka Wera zifite ububasha , izo mpano ziratandukanye mu bizera bazihawe nk’uko Umwuka Wera abishaka, ariko Mwuka uguma kuba umwe.(1Abakorinto 12:4-11; 2Abakorinto 12:12; Abefeso 2:20; 7-12) 2:20; 4:7-12).

Abamarayika n’abadayimoni

Twizera mu kuri kandi tukemera ukubaho kw’Abamarayika. Twizera ko Imana yaremye Abamarayika kugirango bayikorere kandi babe n’intumwa zayo(Nehemiya 9:6; Zaburi 148:2; Abaheburayo 1:14).

Twizera kandi tukemera neza ukubaho kwa Satani n’abadayimoni. Satani ni umumarayika waguye igihe yayoboraga agatsiko k’abamarayika bigometse ku Mana( Ezekiyeri 28:12-15). Satani n’abambari be ni abanzi b’Imana, kandi abadayimoni ni abakozi bakorana n’abantu bari mu bubasha bwe mu gukora ikibi.

Satani, abadayimoni n’abantu batizera Yesu nk’umucunguzi wabo bazajugunywa mu nyanja y’umuriro ugurumana utazima ku munsi w’amateka aho iherezo ryabo rizaba rigeze(Matayo 25:41; Ibyahishuwe 20:10).

Umuntu

Twizera ko umuntu yabayeho aremwe n’Imana kandi ko umuntu aricyo kiremwa cyonyine cyaremwe mu ishusho ry’Imana(Itangiriro 1:26-27). Twizera kandi ko abantu bose, bitewe no gucumura kwa Adamu imbere y’Imana, babaye abanyabyaha (Abaroma 3:23), nyamara ibyaha byose bikaba ari ibizira imbere y’amaso y’Uwiteka(Abaroma 6:23). Umuntu we ubwe ntashobora kongera kuba intungane ukundi imbere y’Imana(Abefeso 2:1-5, 12).

Agakiza

Twizera ko agakiza ari impano y’ubuntu bw’Imana inyuze mu kwizera mu murimo ukomeye Yesu Kristo yakoze ubwo yabambwaga ku musaraba(Abefeso 2:8-9). Urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo niyo nzira yonyine yo kwizera itugeza ku gukizwa ibyaha no kwiyunga n’Imana. sobanura gukizwa ibyaha byacu. Kristo yapfuye mu cyimbo cyacu(Abaroma 5:8-9) kandi yikoreye ibicumuro byacu byose kuri we(1Petero 2:24). Twizera ko agakiza kabonwa ku bushake bwa buri wese ku giti cye, binyuze mu kwizera kwe, no muri Kristo wenyine. Imirimo myiza no kunyura mu nzira ziboneye ni ibisubizo bituruka ku muntu wese wakiriye agakiza by’ukuri. Bitewe no kuba Kristo yaratubereye igitambo gikomeye kandi nyakuri, ndetse gihagije; ni ukuri abemeye kwakira Kristo nk’Umukiza wabo bararinzwe iteka ryose mu gakiza, barinzwe n’imbaraga z’Imana, kandi bakomeranye na Kristo ibihe byose(Yohana 6:37-40; 10:27-30; Abaroma 8:1, 38-39; Abefeso 1:13-14; 1 Petero 1:5; Yuda 24).

Nubwo agakiza kadatangwa n’imirimo myiza, imirimo myiza no guhindura imico yawe ni ingaruka ndakumirwa zituruka ku gakiza(Yakobo 2).

Itorero

Twemera itorero ko rigize Umubiri wa Kristo, twemera ko abizera bose bagomba kugira itorero bahuriyeho n’abandi bizera.(1 Abakorinto 12:12-14; 2 Abakorinto 11:2; Abefeso 1:22-23, 5:25-27). Binyuze mu itorero, abizera bigishwa kubaha Imana ndetse no guhamya ukwizera kwabo muri Kristo nk’Umukiza kandi bakanasobanukirwa uburyo bwo kubaha Kristo mu kunyura mu nzira ziboneye.

Umubatizo

Twizera umubatizo wo mu mazi menshi ndetse n’umubatizo w’Umwuka Wera(ugaragazwa na bimwe mu bimenyetso birimo: kuvuga mu zindi ndimi nk’uko Umwuka Wera azitanga, n’ibindi) ku bizera bose nk’ikimenyetso cyo guhamya Kristo.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

HATANZWE IBITEKEREZO 2 KURI IY'INKURU

muhire jonathan kuwa 23-11-2014 saa 03:37
 

ndifuza gukomerera cyane mumbaraga za YESU.

ISAAC kuwa 19-08-2014 saa 20:49
 

Abizeye Imana byose birashoboka urugendonirurerure arikomuribyosedutsindirishwana Yesu uduha imbaraga uwatangije umurimo murinjye ninawe uzawusoza.

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza