Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Itorero rifite ukuri ki?
Itorero rifite ukuri ki?

Abantu bamwe bavuga ko itorero ryuzuyemo abanyabyaha. Ibyo Henri Ward Beecher yavuze ni iby’ukuri: "Itorero si ahantu herekanirwa abakristo b’intungane cyane, ahubwo ni ishuri ryigishirizwamo abadatunganye."

Kuko nta n’umwe muri twe w’intungane, n’itorero ntirishobora gutungana. Mu migani ya Yesu, umwe muri yo utwibutsa ko urukungu rukurana n’amasaka (Matayo 13:24-30). Iyo dusomye inzandiko za Pawulo mu Isezerano Rishya, tubona ko itorero ry’intumwa ryari rifite ibibazo bikomeye. No mur’iki gihe kenshi itorero rigira inenge witoroshye. Nyamara ndabinginze ngo mwibuke ko nta tsinda ry’abanyamakosa rishobora gusenya cyangwa kwangiza Ibuye rinini rikomeza imfuruka y’itorero ari we Yesu Kristo we ubwe. Nuko rero, nubwo turi mu matorero adatunganye, mbere ya byose tugomba gutumbira ku umucunguzi udukorera. Nubwo itorero rifite amakosa, ni irye, ku bw’ibyo, Hanga amaso kuri Kristo.

"kristo yakunze itorero araryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n’ijambo rye, aryishyira rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge." abefeso 5:25-27.

Itorero ni ingenzi cyane kuri Yesu "yararyitangiye" igihe yapfaga, yapfiriye umuntu wese, ubwo aba apfiriye n’itorero muri rusange. Ubwo rero, kuba umwizera mu itorero ni ingirakamaro kuri wowe.

Iyi nyigisho tuyikesha ‘Discover online’ ku rubuga rwayo ‘bibleschools.com.’

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza