Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Mbese impano za Mwuka Wera ziracyakora muri iki (...)
Mbese impano za Mwuka Wera ziracyakora muri iki gihe?

Muri iyi minsi abantu bagenda bavanga iby’umwuka ndetse n’ iby’umubiri, bigatuma abenshi batekereza ko impano z’umwuka nyakuri zaba zitagikora.

Ariko twizera ko abakristo muri iki gihe bacyakira impano za Mwuka Wera, "Icyakora hariho impano z’uburyo bwinshi, ariko Umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby’Imana, ariko Umwami ni umwe. Hariho n’uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho Umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry’ubwenge n’Umwuka, undi agaheshwa n’uwo Mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n’uwo Mwuka kwizera, undi agaheshwa n’uwo Mwuka impano yo gukiza indwara,Undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi, ariko ibyo byose uwo Mwuka umwe ni we ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka" - 1 Abakorinto 12:4-11.

Mu gitabo cyitwa "The Holy Spirit" cyanditswe na Billy Graham, yavuze ko Umwuka Wera ari we uhitamo impano agabira uwo ashatse ku nyungu ze ariko nyamara Mwuka Wera agakomeza kugenzura imikoreshereze y’izo mpano yatanze.

Billy Graham yakomeje avuga ko imbuto za Mwuka Wera zikwiye kuranga umukristo wese ariko impano z’Umwuka Wera zo zigatandukana bitewe n’uko Imana yabiteguye. "Ariko rero imbuto z’Umwuka ni urukundo n’ibyishimo n’amahoro, no kwihangana no kugira neza, n’ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana"- Abagalatiya 5:22-23. Izo ni zo mbuto abizera bose bagomba guhuriraho ariko ntiwavuga ngo bazagira impano zimwe.

Tugomba kumenya ko impano z’Umwuka wera zitangwa na Mwuka Wera kandi zigomba kwitabwaho kuko ari iz’ ingenzi mu buzima bw’umukristo, zigakoreshwa mu gushyira hejuru izina ry’Imana no kubaka umubiri umwe . Nk’abakristo ntabwo zikwiye gukoreshwa hagamijwe kugaraza ko umwizera umwe ari we uri hejuru y’undi cyangwa ko umwe ari umukiranutsi kuruta undi.

Kandi mujye mwibuka ko Pawulo intumwa yavuze ko impano z’Umwuka zikwiye kuyoborwa n’urukundo kandi ibintu byose bigakorwa mu mucyo no ku murongo unoze "Ariko byose bikorwe neza uko bikwiriye, no muri gahunda"- 1 Abakorinto 14:40. Uzaryoherwa n’impano z’umwuka igihe uzikoresha mu kubahisha Imana no gushyira hejuru izina ryayo.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza