Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Mugenzi wanjye ni nde?
Mugenzi wanjye ni nde?

Yesu akiri ku isi, yabazwaga byinshi. Ariko yasubizaga umuntu bitewe n’urwego ariho rw’imyumvire. Umusore w’umukungu yamubajije icyo yakora ngo aragwe ubwami bw’ijuru; amubwira ko amategeko yose ayubahiriza. Ariko Yesu yamuhaye igisubibizo kerekeye ubukungu bwe, kuko yamusabye kugurisha ibyo afite akabigabanya abakene, umusore ataha ababaye kuko Yesu yari akoze aho yishingikirije.

Muri Luka 10:25-37; hari umugani w’Umusamariyakazi w’umunyambabazi. Umwigishamategeko yashatse kugerageza Yesu ati “Mwigisha nkore nde ngo ndagwe ubugingo buhoraho?”

Kuko Yesu yari azi ko ari umunyamategeko amasubiza mu mategeko!(ururimi yumva!). yamubajije icyo amategeko avuga. Yamusubije ko amategeko avuga gukundisha Uwiteka Imana na mugenzi we umutima we wose.

Umunyamategeko yigira shyashya ati “Harya mugenzi wanjye ni nde?” Ni bwo Yesu yamuciraga umugani w’Umusamariya mwiza: Umuntu yavaga i Yerusalemu yerekeza i Yeriko. Yahuye n’abagizi ba nabi baramwambura, baramukubita, bamusiga yenda gupfa.

Ari umutambyi cyangwa umulewi, bamunyuzeho ntibagira icyo bamufasha. Ariko umusamariya amubonye amugirira impuhwe; amupfuka ibikomere, aramwomora, amushyira ku ndogobe, amujyana mu icumbi, aramurwaza. Kuko yari ku rugendo, yasize asabye nyir’icumbi kwita kuri uwo muntu, kandi ko ibyo azakoresha azabimwishyura agarutse.

Yesu abajije wa munyamategeko mugenzi w’uriya muntu, yagize ati “ Ni uwamugiriye imbabazi.” Kuki atamuvuze mu izina? Ubundi muri icyo gihe, Abayahudi n’Abasamariya baranenanaga. Niyo mpamvu atiyumvishaga ukuntu Umusamariya yagira neza bene ako kageni.

Na Yesu ni uko yaje gucungura isi ariko abantu ntibamwemera: Umuntu amaze kuva mu mugambi w’Imana (Kuva i Yerusalemu ugana Yeriko), Imana yashyizeho uburyo bw’ibitambo(umutambyi) ntibyakiza umuntu ibyaha. Ishyiraho amategeko(Umulewi), biranananirana.

Yohereza Umwana wayo Yesu Kristu, abantu ntibamwemera, baramwanga, baramurwanya(Umusamariya w’umunyambabazi). Ni ibuye ryanzwe n’abubatsi ariko rikomeza imfuruka.

Muri we, ni ho habonerwa gukira ibyaha: apfuka ibikomere ndetse akomora inguma umuntu aterwa n’ibyaha. Ikindi, byose yarabyishyuye. Uramukeneye ngo agukize? Umwemere kandi umwizere winjire mu muryango wabana b’Imana.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza