Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Namenya gute ko nakunze by’ukuri?
Namenya gute ko nakunze by’ukuri?

Urukundo ni ibyiyumviro mu muntu bikomeye cyane. Hari imyanzuro myinshi y’ingenzi dufata ishingiye kuri ibi byiyumviro, ndetse no kwanzura gushaka biterwa n’uko twiyumvamo kuba turi mu rukundo. Iyi yaba impamvu ituma umubare utari muto wabashyingiranwa, ngo zabo zirangira zisenyutse. Bibiliya itwigisha ko urukundo nyakuri atari ibyiyumviro biza ubundi bikagenda, ahubwo ko ari icyemezo.

Ntabwo tuba turi mu kuri gukunda abadukunda; birakwiriye ko tunakunda n’abatwanga, nk’uko Kristo yakunze ababi. “Ahubwo mukunde abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura. Ni bwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana b’Isumbabyose kuko igirira neza ababi n’indashima.” Luka 6:35. “Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw’abandi ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose.” (1 Abakorinto 13:4-7.)

Ese umuntu uvuga ko ukunda, ushobora kumukorera ibi byose Imana idusaba? Uku niko wamenya niba umukunda koko. Biroroshye cyane ko ukunda umuntu, ariko hari ibibazo bimwe tugomba kwibaza mbere yuko twanzura ko ibyo twiyumvamo koko ari urukundo nyakuri. Mbere na mbere, mbese uyu muntu ni umukristo? Bisobanuye ngo mbese yeguriye ubuzima bwe Yesu? Mbese yizera Kristo kubw’agakiza gusa? Ikindi niba wemera guha umutima wawe ndetse n’ibyiyumviro byawe umuntu umwe, ukwiriye kwibaza niba wemera ko uzamushyira hejuru y’abandi bose ndetse ubucuti bwanyu bukaba ubwa kabiri nyuma y’Imana. Bibiliya itubwira ko iyo abantu babiri bashyingiranywe, bahinduka umubiri umwe (Itangiriro 2:24; Matayo 19:5).

Ikindi kintu dukwiriye guha agaciro ni ukumenya niba uwakunzwe ashobora kuvamo incuti nziza. Mbese yashyize ubuzima bwe muri Kristo? Mbese Imana ifite umwanya wa mbere m buzima bwe? Mbese ashoboye kwitanga mu kubaka umubano wo kubaka urugo? Nta rugero runaka twafatiraho mu kwemeza ko mugeze ku rwego rwo kubana, ariko ni ngombwa kwitondera ibyiyumviro byacu, tugasuzuma neza tubifshajijwemo n’Umwuka Wera niba turimo gukurikira ibyiyumviro byacu gusa cyangwa niba turi mu bushake bw’Imana. Urukundo nyarwo ni icyemezo, si ibyiyumviro gusa. Urukundo Bibiliya itubwira ni urukunda umuntu ibihe byose, si urukunda umuntu igihe “dufite ibyiyumviro byo kumukunda”.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

HATANZWE IBITEKEREZO 1 KURI IY'INKURU

PETERO kuwa 6-04-2015 saa 15:34
 

True Love never END

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza