Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Ni ishimwe ry’abantu nshaka cyangwa ni iry’Imana?
Ni ishimwe ry’abantu nshaka cyangwa ni iry’Imana?

“Mbese noneho ni ishimwe ry’abantu nshaka, cyangwa ni iry’Imana? Cyangwa se ni abantu nshaka kunezeza? Iyaba nkinezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo (Mesiya).” Abagalatiya 1:10

“Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk’abanezeza abantu, ahubwo mumere nk’imbata za Kristo, mukore ibyo Imana ishaka mubikuye ku mutima.” Abefeso 6:6

Uko iminsi igenda itambuka, niko abantu bagenda bahinduka, cyakora ntawavuga ko abantu bose bagenda bahinduka baba babi kuko hakiriho abantu batahinduwe n’isi ahubwo baharanira kuyihindura uko umwami ashaka. Erega uvuze ngo abantu bose babaye babi waba unyuranije n’ijambo ry’Imana ryerekana ko hakiri ibihumbi bitarapfukamira baali! Ikibazo rero gikomeye muri iyi minsi, ni uko abantu batari bake baharanira gukora kugira ngo babashimwe n’abantu kuruta uko barahanira gushimwa n’Imana, ibi kandi bituma babaho mu buzima bwo gukorera ku ijisho ry’ababareba nyamara atari ko byakagombye.

Ntabwo umwizera nyakuri akwiye gukorera gushimwa na bantu mbere na mbere ahubwo akwiriye guharanira ko Imana yo mu ijuru ariyo ibanza kubona umurimo we. Ijambo ry’Imana ritubwira ko data wa twese uri mu ijuru ariwe ukwiriye kumenya imirimo yacu kuko ariwe uzayiduhembera”Mwirinde, ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y’abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru.” Matayo 6:1 Cyakora iri jambo ntirikuraho gushimira uwakoze neza cyangwa kumushyigikira ahubwo rirahwitura abantu bakorera ku ijisho kugira ngo bagaragare ko bakoze ibintu bikomeye ko atari byo by’ingenzi ku Mana.

Guhinduka umuntu unezeza abandi ni kimwe mu bintu byoroshye dushobora gukora. Ariko kandi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma tutanezerwa. Iyo dutangiye kunezeza abandi, dutangira kumva amagambo atuma twiyumva neza. Ibyo ni byiza iyo bitadukuye ku murongo twariho. Nk’abizera, ibitekerezo by’uko twiyumva bigomba kuba bishoreye imizi mu rukundo rw’Imana.

Turi icyo turi cyo kubera ko Imana yohereje Umwana wayo kudupfira. Turi icyo turi cyo kubera ko Imana idukunda, atari ukubera icyo undi muntu adutekerezaho cyangwa atuvugaho. Niyo mpamvu uwo watumye tuba abo turibo ariwe ukwiriye gufata umwanya wa mbere muri twe.

Tugaharanira kumunezeza kandi tukandikisha ishimwe kuri we kuruta uko twatekereza ko dukwiriye kunezeza no gushimwa n’abantu. Komeza ube uwo uri we muri Kristo Yesu!

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza