Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Urukundo rw’Imana rugira icyo rushingiraho cyangwa (...)
Urukundo rw’Imana rugira icyo rushingiraho cyangwa ntacyo?

Urukundo rw’Imana nkuko tubisoma mu ijambo ryayo, ntabwo rugira icyo rushingira. Kuko turi ibiremwa byayo. Mu yandi magambo, Imana iradukunda kubera ko urukundo ari kamere yayo (1Yohana 4:8), kandi urwo rukundo rutera Imana kugirira neza abantu bayo.

Ubutumwabwiza ni inkuru nziza yo gucungurwa. Kuko Imana yarebye aho ubwoko bwayo bwari buri, yemera kubakura mu byaha byabo, kandi uku kwemera gushingiye k’urukundo rwayo. (Abefeso 1:4-5) Tukiri abanyantege nke, mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora byashoboka ko umuntu yakwitangira umunyangeso nziza (Abaroma 5:6-8).

Usomye mugitabo cy’Abaroma, usanga ko tutari twemewe imbere y’Imana kubera ibyaha byacu. Umujinya wayo wahishuriwe abatubaha Imana kubera kudakiranuka (Abaroma 1:18-20). Twataye Imana, Imana nayo iratureka kubera ibyaha byacu. Kandi twasobanukiwe ko twese twacumuye ntitwashyikira ubwiza bw’Imana (Abaroma 3:23) rero ntabwo twari twemerewe gushaka Imana, nta nubwo kubwacu twashoboraga gukora ibiboneye imbere y’amaso y’Imana (Abaroma 3:10-18)

Bitewe n’uku kutemerwa imbere y’Imana, kandi Imana ikaba yari iboneye cyane, byashobokaga ko yari kudukuraho twese. Imana yerekanye urukundo rwayo mu kuduha umwana wayo Yesu kristo akaba ingurane agukuraho umujinya w’Imana yari idufitiye kubera ibyaha byacu. Imana yihinduye umuntu ibanana n’abantu (Yohana 1:14), Imana izi ubu muntu bwacu, izi buri kintu cyerekeranye no kuba ikiremwamuntu, ariko yaritanze kubwe mu ishusho y’umwana wayo kugira ngo abe ingurane y’ibyaha twari twarakoze.

Nkuko Yesu yabivuze mubutumwa bwa Yohana ko nta wufite urukundo ruruta urw’umuntu upfira inshuti ze (Yohana 15:13). Kandi ibi nibyo Imana muri Kristo yakoze.

Ariko Imana kuko ari umutunzi w’imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubwo urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu (ubuntu nibwo bwadukijije), Abefeso 2:4-5. Iki nicyo cyerekana urukundo rw’Imana muri twe: ni uko Imana yatumye Imana umwana wayo w’ikinege mu isi, kugira ndo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki ni mo urukundo ruri: si uko Imana ari yo yadukunze, igatuma Umwana wayo kuba impongano y’ibyaha byacu 1 Yohana 4:9-10

Ni ibyingenzi gusobanukirwa ko urukundo rw’Imana rudukomeza , yewe nta nubwo Imana itegereza ko natwe tuyikunda kugira ngo igukunde. nubwo tutabikora yo iradukunda. Nicyo gituma tuvuga ko urukundo rw’Imana rutagira icyo rushingiyeho. Iyaba urukundo rw’Imana rufite icyo rushingiyeho twakagize icyo dukora kugira ngo turugereho. Hari ubutumwa bamwe bavuga ngo Twahanaguweho umujinya w’Imana ndetse twezwaho ibyaha byacu imbere y’Imana rero ni ngombwa ko Imana idukunda kubera ibyo . Ariko ibi ntabwo ari ubutumwa bwa Bibiliya, ubutumwa bwiza ni uko Imana yatewe n’urukundo, iza ntacyo igendeyeho kugira ngo icungure abantu bayo ibakuye mu byaha byabo.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza