Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Ibibazo n’ibisubizo » Ushaka gusobanukirwa imirimo y’Umwuka Wera?
Ushaka gusobanukirwa imirimo y’Umwuka Wera?

Umwuka Wera nk’umufasha Yesu yadusigiye akora imirimo myinshi kugira ngo umurimo w’Imana waguke.

Imwe mu mirimo ya Umwuka wea ni iyi:

 Yemeza ab’isi, ibyo gukiranuka n’urubanza (Yoh. 16:8)

 Atuyobora mu kuri (Yoh. 16:13)

 Adusubizamo imbaraga (Tito 3:5, Yoh. 3:5-8)

 Ahamya ibya Kristu (Yoh. 15:26; 16:14)

 Aduhishurira Kristu (Yoh. 16:14-15)

 Ni umuyobozi wacu (Rom. 8:14; Gal. 5:18; Mat. 4:1; Luka 4:1)

 Aratweza (2 Tes. 2:13; 1 Pet. 1:2; Rom. 5:16)

 Aduha imbaraga (Luka 4:14; 24:49; Rom. 15:19; Ibyak. 1:8)

 Aratwuzura (Ef. 5:18; Ibyak. 2:4; 4:8, 31; 9:17)

 Atwigisha gusenga (Rom. 8:26-27; Yuda 1:20)

 Aduhamiriza ko turi abana b’Imana (Rom. 8:16)

 Atanga imbuto nk’ikimenyetso cy’ibikorwa bye (Gal. 5:22-23)

 Atanga impano z’Umwuka (1 Cor. 12:4)

 Adutorera kujya mu murimo (Luka 4:18; Ibyak. 10:38)

 Ni ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa (Ef. 1:13; 4:30)

 Atubatura mu byaha no ku rupfu (Rom. 8:2)

 Arazura (Rom. 8:11)  Ahishura ibiri ku mutima w’Imana (1 Kor. 2:10)

 Aduhishurira ibyo Imana yaduhaye (1 Kor. 2:12)

 Atubamo (Rom. 8:9; 1 Kor. 3:16; 2 Tim. 1:14; Yoh. 14:17)

 Aratuvugisha, akanatuvugiramo (1 Kor. 12:3; 1 Tim. 4:1; Ibyah. 2:11; Heb. 3:7; Mat. 10:20; Ibyak. 2:4; 8:29; 10:19; 11:12, 28; 13:2; 16:6,7; 21:4,11)

 Abatiriza kuba umubiri wa Kristu (1 Kor. 12:13)

 Atanga umudendezo (2 Kor. 3:17)

 Aduhindurira gusa na Yesu (2 Kor. 3:18)

 Avugira mu mitima yacu, "Abba, Data" (Gal. 4:6)

 Adushoboza gutegereza (Gal. 5:5)

 Atanga ubugingo buhoraho (Gal. 6:8)

 Aduhesha kwegera Imana Data (Ef. 2:18)

 Atugira ubuturo bw’Imana (Ef. 2:22)

 Aduhishurira ubwiru bw’Imana (Ef. 3:5)

 Akomeza imitima yacu (Ef. 3:16)

 Adushoboza kumvira ukuri (1 Pet. 1:22)

 Atumenyesha ko turi muri Yesu (1 Yoh. 3:24; 4:13)

 Ahamya ko Yesu yaje yambaye umubiri (1 Yoh 4:2)

 Bombi n’umugeni barahamagara bati "Ngwino Mwami Yesu" (Ibyak. 22:17)

 Atanga urukundo ruva ku Mana (Rom. 5:5)

 Aduha kvugisha ukuri (Rom. 9:1)

 Aratwigisha (Yoh. 14:26)

 Atanga umunezero (1 Tes. 1:6)

 Ashoboza kubwiriza (1 Pet. 1:12)

 Aradushorera (2 Pet. 1:21)

 Yirukana abadayimoni (Mat. 12:28)

 Aributsa (Yoh. 14:26)

 Atanga ituze (Ibyak. 9:31)

 Agira abantu abarinzi mu itorero, abandi akabohereza gukora (Ibyak. 20:28; 13:2)

 Aratwuhagira akaduduhindura bashya (Tito 3:5)

 Azana ubumwe (Eph. 4:3; 2:14-18)

 Ni ingwate yo mu mutima (2 Kor. 1:22; 2 Kor. 5:5)

Muri make, Umwuka Wera atwunga n’Imana. Aduhishurira Kristu, akaba mu buzima bwacu. Adusobanurira byose, umurimo, kubambwa, kuzuka n’isubira mu ijuru bya Yesu bikaba ibyacu. Ku bw’Umwuka wera, amateka ya Yesu aba ayacu.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza