Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Contact us
Banner

Thacien Titus

Mpisha mu mababa
Share on
Nzakwamburwa
Share on
Iyo nibutse
Share on