Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Inyigisho » Joyce Meyer » "Niba mufite amahoro, mufite ubutware" Joyce (...)
"Niba mufite amahoro, mufite ubutware" Joyce Mayer

Ubyange cyangwa ubyemere, uri mu ntambara yo mu buryo bw’Umwuka. Umwanzi wawe, Satani, aje kukurwanya anyuze mu nzira nyinshi zinyuranye kandi yiteguye no kukurwanya n’imbaraga ze zose. Niyo mpamvu nawe ukeneye kumenya uburyo wahagarara wemye kugira ngo umurwanye wivuye inyuma.

Mu abafilipi 1:28 haravuga ngo “mudakangwa n’ababisha bo mu buryo bwose. Ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy’agakiza kanyu kava ku Mana.”

Iki cyanditswe cyiravuga ko Imana n’umwanzi Satani bahora baduhanze amaso. Niduhagarara twemye tukaguma mu mahoro ya Kristo Satani ntazabasha kuduca urwaho rwo kuba yaduhungabanyiriza amahoro kandi ibyo abizi neza ko nta cyuho namba yabona mu gihe duhagaze neza mu gakiza. Ntacyo yadutwara. Ibyo bizabera Imana ikimenyetso ko tuyizera by’ukuri.

“…mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi.” Yohana 16:33.

Mube maso kandi mubeho mufite intego mwizera Imana. Birashoboka ko hari byinshi bisa n’ibiteye ubwoba byabashyikira ariko nimutuze, mugume mu buntu bwe maze mwicecekere mukomeze mushimire Uwiteka kuko yiteguye kukurwanirira.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza