Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Inyigisho » Joyce Meyer » Texte » Umunsi umwe mu gihe
Umunsi umwe mu gihe

"Inzira ya mbere yo gutangira kubura amahoro ni ukwiganyira iby’ejo hazaza. Nntimukiganyire mutekereza iby’ejo, kuko ab’ejo baziganyira iby’ejo. Umunsi ukwiranye n’ibibi byawo (Matayo 6:25).

Benshi muri twe bafite ibihagije kumara uyu munsi; bityo rero nta mpamvu yo kwiganyira iby’ejo. Imana izaguha Ubuntu bw’uyu munsi, ariko ntabwo izaguha Ubuntu bw’ejo kugeza igihe ejo hazagerera.

Incuro nyinshi abantu bariganyira, bakaniganyira ikintu kitazanaba. Za “iyaba” n’ingorane. Niwumva za “iyaba” zitandukanye zinyura mu bitekerezo byawe, ujye witonda. Icyo gihe biba bishoboka ko uri hafi kugwa mu kwiganyira. Abantu benshi bariganyira nuko kwa kwiganyira kukabahindukira ubwoba kandi akenshi ibyo abantu batinya akenshi bibageraho. Dushobora kugira icyo dukura ku Mana binyuze mu kwizera. Nanone dushobora kugira icyo dukura kuri Satani binyuze mu gutinya.

Ntuzigere wemera kwiganyira iby’ejo. Wowe umenye gusa ko ariyo kwizerwa. Iby’eko hafite byose, habifitiye ejo.Ubuntu bwayo burahagije gukemura ibyo ukeneye. Ntuzigere wangiza Ubuntu bw’uyu munsi ngo ubuzwe kunezerwa uyu munsi no kwiganyira iby’ejo. Ibyo dushobora gukora muri Kristo biranejeje turamutse twize kubaho umunsi umwe mu gihe runaka.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza