Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 

Audio

Wihanganire Imana kandi nawe wiyihanganire. Kimwe mu bintu bishobora kudutera umujinya mu buzima ni (...)
Agaciro ko kubaho kari mu gukunda Ibyo wavuga byose, ibyo wakwizera byose, n’ibyo wakora (...)
Kubaho ufite intego Umuntu agambirira byinshi mu mutima we, nyamara icyo (...)
Kuki ukeneye itorero nk’umuryango? Kuba urugingo rw’itorero byerekana ko wizera by’ukuri: (...)
Nyuma yo gukorera abandi hano ku isi hari (...) Nurangiza ubuzima bwawe hano ku isi uzahagarara imbere (...)
Imvano ya buri kintu “Byose bikomoka ku Mana yonyine. Byose bibeshwaho (...)
Duharanire kugira Ukuri! Abantu bakenera ibirenze umugati ngo babeho, bagomba (...)
Ntuhagarike umutima! Tuzi ko amahoro adukomereza mu Mwuka Wera. Mu bundi (...)
Imvano ya buri kintu “Byose bikomoka ku Mana yonyine. Byose bibeshwaho (...)
Urugero rw’ubucuti bwawe n’Imana ni wowe (...) Ubucuti bwayo (Imana) Yabubikiye abakiranutsi (Imigani (...)
Waremwe n’Imana kandi uremerwa Imana. Abantu benshi bagerageza kwitwaza Imana ngo bagere ku (...)
Ni iki gitera Imana guseka? Uwiteka agusekere…(Kubara 6 :25). Zaburi 119 : 135 « (...)
"Imbaraga z’Imana mu ntege nke zawe" - Pastor (...) Imana Ikunda gukoresha abanyantege nke. Buri muntu (...)
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza