Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Inyigisho » Pastor Rick Warren » Audio » Kuki ukeneye itorero nk’umuryango?
Kuki ukeneye itorero nk’umuryango?

Kuba urugingo rw’itorero byerekana ko wizera by’ukuri: sinshobora kuvuga ko nkurikira Kristo niba nta tsinda ry’abandi bigishwa dufatanyije. Yesu yaravuze ngo “nimunkunda nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye.’’

Iyo duteraniye hamwe mu itorero dukundanye nk’umuryango kandi tuva ahantu hatandukanye mu mico, mu bwoko, mu mibereho, bihinduka ubuhamya bukomeye ku bari hanze. Ntushobora kuba umubiri wa Kristo uri wenyine. Ukenera abandi kugirango ubigaragaze. Iyo turi hamwe nibwo tuba umubiri we, ntibishoboka iyo dutatanye.

Kuba mu muryango w’itorero bigukura mu bwigunge no kwihugiraho: itorero ryawe ni ryo shuri wigiramo kubana n’abandi bo mu muryango w’Imana. Ni ikibuga twitorezamo urukundo rutikanyiza, urukunddo rwuzuye impuhwe. Iyo uri umwe mu bagize umuryango wiga kwita ku bandi no gufatanya nabo ibyo bahura nabyo mu buzima.

‘’urugingo rumwe iyo rubabaye,ingingo zose zibabarana na rwo. Iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro ,ingingo zose zishimana na rwo”. Guhura kenshi n’abandi bakirisito basanzwe,bafite intego ni byo gusa bishobora kutwigisha kugirana ubusabane nyakuri kandi bikatwereka ukuri kwigishwa mw’isezerano rishya ku byo gufatanya hamwe no gushyigikirana nk’ingingo z’umubiri umwe.

Muri 1 Abakorinto 12:14-15 haravuga ngo “umubiri si urugingo rumwe ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti “ko nntari ikiganza sindi uwo ku mubiri’’ ibyo ntibyatuma kiba kitari icyo ku mubiri.” Ibi rero nk’abakristo biratwereka ko nubwo dukwiye kugira umwanya wihariye n’Imana buri muntu ku giti cye ariko kandi dukwiye kwibuka ko Imana yaduhamagaye ngo twubake ubumwe bw’abana b’Imana.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza