Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » Inyigisho » Pastor Rick Warren » Imana yagutoranyirije kuba mu muryango wayo. Rick (...)
Imana yagutoranyirije kuba mu muryango wayo. Rick Warren

“Imana y’Umwami wacu Yesu Kristo, ari na yo Se, ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk’uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo.” 1 Peter 1:3

Hari icyo Imana ivugana nawe, agakiza kawe ntabwo byabaye impanuka kugira ngo ukabone. Imana yagutoranije mbere yuko uyemera mu buzima bwawe. Bibiliya ivuga ko twatoranijwe kubw’ubuntu bw’Imana. 1 Petero 1:2.

Ese ni yihe mpamvu Imana yagutoranya cyangwa igatoranya njyewe kuba mu muryango wayo? Ibiterwa nuko Imana ari urukundo, ni Imana igira Ubuntu, uko urushaho gusobanukirwa n’ubuntu bwayo niko urushaho kunezezwa n’Agakiza yaguhaye.

Imana yaragutoranije, ese ubona wari ubikwiriye? Ntabwo ari amahirwe. Ese koko ubona ukwiriye kujya mu ijuru? Cyangwa nta nzira urimo kubona. Ese ubona uboneye ku buryo ukwiriye kuba mu muryango w’Imana? wenda nabyo urumva bitashoboka. Hari inkuru nziza kuri wowe, Imana yamaze kugutoranya!

Ese niki yakurikije kugira ngo igutoranye? 1 Petero 1:3 Imana yagutoranije kubera imbabazi zayo ntabwo ari kubw’ibikorwa byawe, kuko ntiwagera ku bikorwa byatuma Imana iguhitamo kuko wakoze ibikorwa runaka ahubwo igutoranya ishingiye ku mbabazi zayo zitagira akagero. Igihe cyose rero ivuze ko igushaka ko uba mu muryango wayo iragutoranya ikaguhamagarira gukora mirimo myiza muri Kristo Yesu.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE

Site under construction

Site under construction

Warning: a technical problem (SQL server) prevents access to this part of the site. Thank you for your understanding.