Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Amoko yo kwizera
Amoko yo kwizera

1. Kwizera kw’imfabusa

Ni ukumenya udashidikanya ko ubutumwa ari ukuri, ariko ntushyire mu bikorwa ibyo bukubwira. Ijambo ry’Imana riradusobanurira: Yakobo 2: 19-20, “Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni na bo barabyizera bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa?

2) Kwizera guhesha agakiza

Ni ukwemera ubutumwa bwiza bwa Kristo, ukanashyira mu bikorwa ibyo bukubwira gukora. Umuntu ufite uko kwizera, Umwuka w’Imana uba uri muri we. Ni nawe umushoboza gushyira mu bikorwa ubutumwa bwiza yakiriye. Igikorwa cya mbere umuntu wizeye Kristo ahita akora ni ukwihana ibyaha. Uwo wamaze kwihana ibyaha kandi, ni nawe ibyanditswe byera bitubwira. Dore uko ijambo ry’Imana ribivuga: Yakobo 2:24, “Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n’imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa.”

3) Kwizera gukora ibitangaza

Kwizera gukora ibitangaza ni mimwe mu mpano zitangwa n’Umwuka Wera. Ijambo ry’Imana riradusobanurira: 1 Abakolinto 12:8-9 “Umwe aheshwa ijambo ry’ubwenge n’Umwuka, undi agaheshwa n’uwo Mwuka ijambo ryo kumenya. Undi agaheshwa n’uwo Mwuka kwizera, undi agaheshwa n’uwo Mwuka impano yo gukiza indwara.”

Ijambo ry’Imana ritwereka ko Pawulo ari umwe mu bantu bari bafite impano yo kwizera: Ibyak. 13: 9-12, “Maze Sawuli, ari we Pawulo, yuzuye Umwuka Wera aramutumbira ati “Wa muntu we, wuzuye uburiganya n’ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w’ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira z’Umwami Imana zigororotse? Nuko dore ukuboko k’Umwami kuraguhannye, uraba impumyi utarora izuba, ubimarane iminsi.” Muri ako kanya igihu kiramugwira, n’umwijima ucura mu maso ye, arindagira akabakaba ashaka abo kumurandata. Uwo mutware abonye ibibaye arizera, atangarira kwigisha k’Umwami Yesu.

Umuntu agomba kuba afite nibura kwizera kwa kabiri (kwizera guhesha agakiza) kugira ngo abe yitwa umukristo. Naho kwizera kwa gatatu ni iyindi ntera umuntu aba ateye.

Evangelist Munyeshyaka Jean Paul

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza