Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Dukora ibyo Imana ishaka?
Dukora ibyo Imana ishaka?

“Icyo uzakenera cyose uzambwire, niteguye kugikora.” Ayo magambo ntiwapfa kuyabwira umuntu utazi na busa cyangwa uwo muziranye ibi bisanzwe. Ariko ntiwagira impungenge zo kuyabwira incuti yawe magara. Ubusanzwe iyo abantu ari incuti magara, buri wese aba yiteguye gukora ibyo mugenzi we amusabye.

Bibiliya igaragaza ko buri gihe Imana ikorera abagaragu bayo ibyo izi ko biri bubashimishe. Urugero, Umwami Dawidi wari ufitanye ubucuti n’Imana, yaravuze ati “Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi; imirimo itangaza wakoze ni myinshi,Kandi ibyo utekereza kutugirira na byo ni byinshi,…..” (Zaburi 40:6). Ikindi kandi, Imana ikora n’ibishimisha abantu batarayimenya, ‘ikabaha ibyokurya byinshi, kandi ikuzuza imitima yabo umunezero.’—Ibyakozwe 14:17.

Kubera ko Imana ishimishwa no gukora ibitunezaza kugirango tugire umubano uhwitse nayo natwe dukeneye gukora ibiyinezeza nkuko tubisoma mu Imigani 27:11.

Ni iki dukwiriye gukora?

“Kugira neza no kugira Ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambobisa bityo ari byo binezeza Imana” - Abaheburayo 13:16.

Bibiliya igira iti ‘umuntu udafite ukwizera ntashobora gushimisha Imana’ (Abaheburayo 11:6). Yesu Kristo na we yagaragaje ko niba dushaka ko Imana iduha imigisha tugomba ‘kuyizera’ (Yohana 14:1).

Kugirango dukore ibyo Imana ishaka tugomba kubanzatukagira Ukwizera.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza