Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ese niyihe mpamvu yatumye Yesu abambwa ku musaraba?
Ese niyihe mpamvu yatumye Yesu abambwa ku musaraba?

Nkiyo uraranganyije amaso ku butumwa bw’abakristo ,ni ibyingenzi gusobanukirwa urukundo rw’Imana ikunda umwana wayo.

Niba urupfu rwa Yesu rutazana inzira yonyine yo kwinjira mu muryango nkuko bivugwa mu byanditswe ,rero bibiriya yaba yivuguruza ubwayo ndetse n’urukundo rwa Data akunda umwana rwaba rufite ikibazo gikomeye. Rero niba Data akunda umwana akaba yaramwohereje nta mpamvu nziza ihari nta kamaro byaba bimaze.

Ubukristo bushingiye ku mpamvu nkamukuru ivuga ko Data yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo wikinege Yohana 3:16 ariko tunasobanura ko na none yakunze umwana Yohana 3:35 kuri ibi bice bibiri Yesu yavuze na none ko Data yakunze umwana Yohana 5:20. Yesu hanyuma arongera aravuga inshuro ya gatatu ko Data amukunda muri Yohana 15:9.

Ariko Kristo ntago ari imwe mu nzira yo kugera kuri Data ahubwo Kristo niwe nzira igera kuri Data , kuko ntawundi Wabasha kohereza umwana we kugarura abari.

Imana ntago yari kuba yuzuye urukundo iyo Yesu aba inzira imwe muri nyinshi ku mana. Kristo yagombaga kuba inzira imwe. Yesu yaravuze ati “Ndi inzira nukuri nubugingo ntawujya kwa Data ntamujyanye . Yohana 14:6) rero bisobanuye ko mubyanditswe ko urupfu rwa Yesu, n’urukundo rw’Imana yakundaga umwana wayo ariwe Yesu Kristo yagombaga kuba aboneye kandi ariwe nzira imwe kuri Data kugira ngo aducungure.

Ubukristo bugira ubusobanuro iyo bufashe ku kuri kuvuga ko Kristo ariwe nzira yonyine yo kugera mu Ijuru .

Intumwa Pawulo yari yasobanukiwe ibi cyane yanditse aya magambo ahumekawe n’umwuka w’Imana : Avuga ko niba gukiranuka kuzanwa n’amategeko, kristo yaba yarapfiriye ubusa. (Abagalatiya 2:21). Kristo ntago yaba ari indi nzira ijya muri Paradizo .

Niba ibi aribyo Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Kandi niba Kristo yarapfiriye ubusa Data ntabwo urukundo rwe ndetse n’ubuhanga bw’Imana yagize mukuduha umwana wayo byaba bitangaje . Ubutumwa bw’abakristo bw’uko kristo ari urukundo (1 Yohana 4:16) bwibanda ko Yesu ariwe nzira idufasha gusobanukiza ubuntu butangaje bw’Imana.

Ntabwo wamenya uburyo umugambi w’Imana ari mugari ubwo yapangaga kuguha agakiza, yari igufite mu bitekerezo kugira ngo igihe nk’iki ube uwagaciro imbere yayo. Ntayindi nzira kubyaha yo kubabarirwa.

Rero Imana ikora ibidasobanuka . ifata urukundo rw’Imana n’urukundo rw’umwana ikaruhuriza Niyo mpamvu ari ibyubupfu kuvuga ko kristo ari imwe mu nzira ijya mw’ijuru . ibi byica buri kintu bibiriya itwigisha ku mana.

Data akunda umwana ariko na Data aragukunda nawe niyo mpamvu yohereje Yesu gupfira ibyaha byawe. Ubukristo ni ukuri ndetse n’inzira nziza itwereka urukundo twahawe, ariko hari indi myemerere itubwira ko tudakeneye igitambo cya Kristo. Ibyo wakwifuza ni ukwifuza iteka kuzabana n’umuremyi wawe . Ushobora kwakira kristo nk’umwami n’umucunguzi w’ubuzima bwawe ugakurikira Messia?

Ukeka ko Yesu yapfiriye ubusa ? cyangwa yagupfiriye kumusaraba kubwo ibyaha byawe no kugira ngo ubone agakiza ? Mu yandi magambo ushobora kureba kristo mu buryo Data amureba ? cyangwa unyuzwe no kureba Yesu andi matorero y’isi amusobanura ? hitamo uko wamumenya umumenye neza. Andi matorero amwigisha mu buryo bwayo.

Source:christianpost.com

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza