Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Garukira Uwiteka akugirire ibambe
Garukira Uwiteka akugirire ibambe

”Nimungarukire nanjye nzabagarukira “- Zekariya 1:3

Imana ishaka iteka kubana n’abantu bayo neza, ntishaka ko uruhererekane rwo gukora ibibi ruba akarande. Ishaka ko abantu na bo bahindukira bakana mu mahoro. Hari benshi bateshuka bakava mu byizerwa bagasubira mu byaha. Abantu bamwe bava kuri Kristo bifuza kugaruka bigasa n’ibibagora ,akenshi kubera ipfunwe n’ikimwaro batinya abantu. Nyamara Imana yo ihora yiteguye kubabarira umuntu wese wiyemeje kuyigarukira , kuyumvira no gukurikiza amategeko ya yo.

Umukristo mu isi ahora afashe ibihe mu ntambara, ahora ahanganye n’isi , umubiri n’umubi. Birashoboka ko nawe hari ibyaba byarakujyanye kure y’Imana, niyo mpamvu iguhamagara ngo uyigarukire. "Mwese abarushye n’abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura“. Matayo 11: 28.

Ubutabera n’urukundo byihariye by’ Imana bituma ihana uko bikwiye kandi ikanababarira cyane. Abisirayeli bamaze imyaka 70 mu gihano, abanyamahanga babagirira nabi cyane. Hanyuma Imana ifata imyanzuro ikomeye irimo: Guhana cyane amahanga yagiriye nabi Isirayeli birenze urugero, kugarukira I Yerusalemu ahafitiye imbabazi , kongera kubaka inzu yayo, kongera kubaka umugi wa Yerusalemu, gusendereza ibyiza umudugudu wose, no kumara I Siyoni umubabaro.

Niba wari waragomeye Imana , wiheranwa n’ibyaha . Fata icyemezo kizima ugarukire Imana na yo irakugarukira. Kwemera igihano cy’Uwiteka no kukirangiza neza, bizanira nyir’uguhanwa umugisha mwinshi kuruta ubwa mbere“ kandi mwibagiwe kwa guhugura kubabwira nk’abana ngo "Mwana wanjye, ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana, Kandi ntugwe isari nagucyaha. Kuko uwo Uwiteka akunze ari we ahana, Kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be"- Abaheburayo 12:5-6.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza