Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Guca bugufi,inzira yo kuzamurwa mu bwami bw’ijuru
Guca bugufi,inzira yo kuzamurwa mu bwami bw’ijuru

Umwuka wo kwikunda no kwishyira hejuru ujyenda ukwirakwira hirya no hino kandi mu nzego zose z’ubuzima bwa buri munsi, aho umuntu yumva ko ibyiza byose ariwe bikwiriye kandi ko nta n’undi akwiye kwitaho keretse we ubwe,ariko se koko niko byari bikwiye kubaho?

Akenshi iki kibazo gikunda kwiyerekana igihe umuntu yiyumva koi bye byera de,akumva abandi ntacyo bavuze. Iy’imyitwarire ikomeje kugenda yangiza ubuhamya bw’abakristo benshi batarasobanukirwa ko bidakwiriye umukristo ko agira imyitwarire isa nk’iyo,aho aba yumva ibintu byose yabikorerwa n’abandi kuko aba yumva ko abarenzeho cyane.

Bibiliya igaragaza ko umuntu wese wizera Imana akwiye kugira umutima wo guca bugufi nkuko Yesu Kristo yemeye guca bugufi kugira ngo yubahishe Data wo mu ijuru"Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta.Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n’abandi.Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu.Uwo nubwo yabanje kugira akamero k’Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n’Imana ari ikintu cyo kugundirwa,ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k’umugaragu w’imbata, agira ishusho y’umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y’umuntu.yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba.

Imyitwarire nk’iyo yo kwishyira hejuru no kwiyumva,imaze kurenga abantu benshi kandi ibyo nta handi biva keretse mu mbaraga z’umwanzi kuko niwe urangwa no kwikunda,ntitwirengagize ko Satani yirukanwe mu ijuru akajugunywa hasi mu isi kubera gushaka kwishyira hejuru.

Bibiliya iravuga ngo satani yibwiraga ko azazamuka akajya mu ijuru” waribwiraga uti”nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y’ubwami isumbe inyenyeri z’Imana,kandi uti”nzicara ku musozi w’iteraniro mu ruhande rw’impera y’ikasikazi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira,nzaba nk’Isumbabyose.Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo.” Yesaya 14:13-15

Satani we yari ageze aho yigereranya n’Imana isumba byose ariko Imana ihita imwohereza mu kuzimu,iyo rero wagezwemo n’uyu’umwuka wa satani wo kwishyira hejuru Imana irakumanura kuko ntuba ukiyubaha ahubwo uba usigaye wiyumva ko uri Imana.

Satani yashatse kwishyira hejuru mu gihe Yesu Kristo we yaje yicishije bugufi ndetse yemera no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba kugira ngo akize abantu bose bazizera izina rye. Pawulo amaze kubisobanukirwa arandika aravuga ati”nabambanywe na Kristo ariko ndiho,nyamara sijye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri,mbikoreshwa no kwizera umwana w’Imana wankunze akanyitangira.”Abagalatiya 2:20.

Duhamagarirwa rero kugera ikirenge mu cye,twita ku bandi kandi tukanakorera abandi nkuko twumva natwe twifuza abantu badukorera nkuko Kristo yabigenje.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza