Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ibihe 5 bikomerera abantu benshi mu kwizera Imana
Ibihe 5 bikomerera abantu benshi mu kwizera Imana

Hari ibihe bigora abantu benshi bakananirwa kwizera no kwiringira Imana babigezemo. Akenshi usanga iyo ibi bintu bibonetse uwizeraga Imana atangira kugenda asubira inyuma, rimwe na rimwe umuntu akaba yagera ku rwego rwo kutabona umwanya wo gusenga no kwiga ijambo ry’Imana.

1. Akazi : Kubona akazi ni byiza, kuko akenshi tuba twifuza kugira icyo dukora kugira ngo tubeho imibereho myiza. Ibyanditswe byera biravuga ngo udakora ntakarye. Gusa igiteye agahinda ni uko iyo akazi kabonetse, akenshi umwanya umuntu yabonaga wo kujya mu materaniro, gusoma Ijambo ry’Imana ugenda ugabanuka, ndetse n’akanya ko gusenga kakaba gake. Ibintu byose dukora mu buzima ni ibyemezo bikomeye. Iyo akazi kabuze, turangwa no kwiheba gukomeye, ndetse rimwe na rimwe tugatekereza ko Imana yatwibagiwe. Nanone iyo kabonetse umwanya urabura. Hatabayeho gufata icyemezo gikomeye, twabura Ijuru. Umuntu wese, wowe nanjye turimo, yaremwe kubera impamvu nziza. Buri muntu agira uruhande rwiza kandi hari ibintu ashobora gukora neza bikagaragaza itandukaniro ryiza. Ibyo ni byo Imana ishaka ko tugaragariza abandi. Akenshi, dutekereza ko akazi kacu ari ako gutuma tubona byinshi, kuzamuka ku rundi rwego, kubona amafaranga menshi no gutuma tumenyekana. Niba uri Umukristo rero, Yesu agufitiye akazi katari ako gutuma ubona byinshi ahubwo kugira ngo we abone benshi. Igihe cyose iyi izaba intego yacu, kandi tukemera gukora ibyo atuyoboramo byose, tuzabaho ubuzima bwishimye gusa. Icyo gihe ntituzaba tukijya ku kazi gusa ahubwo tuzajya tujyanwayo no kugaragaza itandukaniro. N’igihe kabuze, tuzagaragaza itandukaniro ryiza aho turi hose.

2. Urubyaro: Ntibyorohera ababyeyi benshi kwizera Imana no gukomeza kubana na yo igihe babuze urubyaro ariko kandi n’ igihe bungutse abana benshi biba ikibazo. Haba igihe umubyeyi agize ibyago abana bakamunanira cyangwa bakagira ibindi bibazo runaka bituma umwanya munini ushira batekereza kuri abo bana. Urugero nk’ iyo umwana akoze impanuka, agize uburwayi runaka; bituma umubyeyi amutekerezaho cyane bikaba byatuma ukwizera kwe kugenda kudohoka. Ariko igihe umuntu ari muri icyo gihe nibwo yari akwiye kwiringira Imana cyane. akazirikana ko iyatumye abaho ibasha gukora ibirenze ibyo atekereza.

3. Urushako: Iyo washatse uba uri ahantu hashobora gutuma wizera Imana ku rugero rwo hejuru cyangwa, ukabura kwizera burundu. Abenshi bahura n’ ingorane iyo bamaze gushaka, bityo bakabura kwizera. Inshingano ziba zimaze kwiyongera bityo umwanya ukaba muto. Igihe cyo kubana n’Imana kigenda kigabanuka kugeza igihe kizabura burundu. Abandi bakagira ibyago byo gushaka nabi bagahorana amaganya n’ agahinda. Igihe cyose Yesu atagizwe nyambere mu gushyingiranwa kw’ abantu runaka, urugo rwabo ntirushobora kwerereza Yesu. Ariko igihe ahawe agaciro mu rugo umuryango uba ikitegererezo.

Iyo utarashaka hari ugushidikanya gutandukanye uba ufite. Iyo umuntu ari mu kigero cy’imyaka 20 na 25 akiri ingaragu, aba ari "mu gika cya Uh-Oh". Aha umuntu aba areba abandi bafite incuti, bashyingirwa agatekereza ko afite ikibazo, agatangira kwibaza, ati "Uh-Oh Ni iki cyaba kitagenda neza ubu?" Iyo afite hagati ya 25 na 30 akiri ingaragu aba ari mu gika cyo kwibaza cyane. Aha noneho atangira intambara yo gutongana n’ Imana mu magambo, agatangira kwibaza icyo azira, ati: "ko nakoze ibyo nasabwaga gukora byose none nkaba mbona ntakigenda?" Atangira gutekereza ko kugira ngo ubone incuti bigusaba kujya mu mishyikirano.Iyo ageze 30 no kuyirenza akiri ingaragu, aba ageze mu gihe cyo kwiheba. Aha noneho ikizere kiba cyaratangiye kuyoyoka no kwizera kwaracogoye. Aba atekereza ko igihe yamaze asenga anakorera Imana cyapfuye ubusa kuko avuga ati iyo Yesu aza kuba amukunda cyane, aba yarashatse mbere.

Ibi bihe ntibyoroshye, ariko birashoboka ko uku gushidikanya gushobora kuguhindukiramo imbaraga zo kwiringira no kwizera Imana biruseho. Iyo dufashe icyemezo gikomeye cyo kubanza Yesu imbere, atuyobora ku byiza tutatekereza mu buzima bwacu bwose.

4. Ubuzima busanzwe : Ijuru ni ryiza, kandi abakristo bajyayo iyo bapfuye; ariko kuba umukristo ntibivuze kujya mu ijru ako kanya. Kuba umukristo ni kimwe no gusa na Kristo ni ikindi. Ibitekerezo byo kumva ko iyo umuntu abaye umukristo biba birangiye, biteza ibibazo bikomeye cyane, bigatuma abantu bakoresha ibyabo nabi, bigatuma tudatekereza ku by’ ubundi buzima bwacu, kandi nabwo butureba. Gusa, Iyo tubaye abakristo, Nkuko biri mu gitabo cy’Abaroma 10:9 , tugomba kwatura ko Yesu ari umwami. Ibi bishatse kuvuga ko adakwiye kuba igice kimwe cy’ubuzima bwacu, ahubwo akwiye kuba ubuzima bwacu(Abakolosayi 3:3-4).

Kurenga uru rwego rwo kwegurira Yesu igice kimwe cy’ubuzima bwacu ahubwo tukamwegurira byose; bitubashisha kubaho mu mudendezo kuko bituma twihana buri munsi igihe twacumuye, tugasaba ubufasha igihe ducitse intege, tugasaba imbaraga zo guhangana n’ ibigeragezo kandi tukabasha gukururira abandi kuri Yesu aho gutuma bamuhunga kubera twe.

5. Amafaranga: Amafaranga ni ikintu gikomereye abakristo benshi kwegurira Imana. Ni n’ ikintu kigoye kugenzura mu buzima bw’abantu benshi. Igihe cyose Yesu Atari we ugenzura ibintu byawe, nta mugenzuzi biba bifite.

Ingingo y’amafaranga ni ikintu kigari! Yesu na we yavuze byinshi kuri iyi ngingo. Yavuze ko aho ubutunzi bwacu buri ari naho imitima yacu iba iri (Matayo 6:21). Yavuze kandi ko amafaranga ari yo ya mbere ahanganye n’ imitima yacu (Matayo 6:21). Nanone mu byanditswe Pawulo yavuze ko urukundo rw’ amafaranga ari umuzi w’ ibibi byose (1Timoteyo 6:10). Uburyo dukoreshamo amafaranga yacu bigaragaza urugero rwacu rw’ubuyoboke ku Mana.

Igihe cyose umuntu yiyemeje kuba umuyoboke wa Kristo, agomba kumukurikira n’ ibye byose. Kandi uko umugira nyambere (Atari ukwiyerekana) ku butunzi bwawe, ubaho ubohotse kandi uhiriwe.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza