Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ibihe 6 Yesu yavuze ngo “NDI”
Ibihe 6 Yesu yavuze ngo “NDI”

Yesu arababwira ati “Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira yuko Aburahamu ataravuka, ndiho.” Yohana 8:58

Mu gihe cy’umurimo we, Yesu yakoze ibitangaza byinshi, kandi yigishanyaga ubutware bukomeye (Mark 1:27). Yapfiriye ku musara ntakindi kibimuteye kandi arazuka, kugira ngo abantu bakire. Nubwo hari bamwe bagitekereza ko Yesu atapfuye, ndetse bakavugako iki ari ikinyoma ahanini cyavuzwe na Pawulo. Abenshi harimo n’abayahudi, ntibemera ibyo gupfa no kuzuka kwa Yesu. Ikindi kandi ntibemera ubumana bwa Yesu. Ariko Yohana nk’uwabanye na Yesu, hari uko yabivuze akurikije ibyo yiboneye, n’ibyo yahishuriwe n’Imana ubwayo.

Aha hari uburyo 6 Yesu yagaragaje uwo ariwe, nk’uko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana.

1. Umutsima w’ubugingo.

Yesu arababwira ati “Ni jye mutsima w’ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n’unyizera ntabwo azagira inyota na hato. John 6:35 Abari bateze amatwi bumvise ibyaya magambo, baratangaye bibaza ukuntu Yesu bareba yaba yaravuye mu Ijuru. Ariko Yashakaga ko bazamura intekerezo zabo, bakibuka wa mutsima ba sekuruza bariye ubwo bari mu rugendo bava mu Misiri (Kuva 16) Umutsima wabikwaga mu buturo bwera nk’ikimenyetso.

2. Umucyo w’Isi

Yesu yongera kubabwira ati “Ni jye mucyo w’isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w’ubugingo.” Yohana 8:12 Ukeneye ibihe bihamya bindi bikwemeza ko Yesu ari we mu cyo? Numwemerera Nawe abasha ku kumurikira, ahereye mu mutima wawe ukayoborwa nawe. Nakubera umuyobozi ntuzagenda mu mwijima na hato.

3. Irembo ry’intama

Nuko Yesu arongera arababwira ati “Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira yuko ari jye rembo ry’intama..” Yohana 10:7 Ibintu bibiri dushobora gufata nk’irembo ry’intama: Hari irembo risanzwe, ryubakirwaga intama iyo zabaga zinjira mu murwa wa Yerusalemu kugira ngo zirindirwemo, hatagira ikizihungabanya. Hari n’irindi rembo Yesu yavugaga, ubwo yavugaga ati “Nijye nzira n’ukuri n’ubugingo.” Kandi yongeraho ati “Ntawe ujya kwa Data ntamujyanye.” Niwe wenyine ubasha kutugeza mu bwami bwo mu Ijuru, kugira ngo dukizwe umwanzi uhora aduhiga. Nawe uyu mwanya wahitamo Kwinjira muri iryo rembo, wihitiramo Yesu.

4. Umushumba mwiza. “Ni jye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze.” Yohana 10:11 Uwo mwanya Akimara kubwira abantu ko ari irembo rinyurwamo n’abana b’Imana, Yesu yahise anabatangariza ko ari ari n’umushumba w’izo ntama. Umushumba mwiza upfira intama ze! Yesu ayobora kandi akarinda abamwizera bose, Ibyo yabihamije ubwo yemeraga gutanga ubugingo bwe ku musaraba w’isoni yambirswe ubusa.

5. Ukuzuka n’ubugingo. Yesu aramubwira ati “Ni jye kuzuka n’ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho…” Yohana 11:25 Mu kinyejana cya mbere, Abayuda bizeraga igitekerezo kivuga iby’ “umunsi w’imperuka”, Ubyo abantu bose bazacirwa urubanza. Ariko hano Yesu we yavuze ibirenze ibyo. Yagaragaje ko we ari isoko y’ukuzuka n’ubugingo ku bamwizera bose, ndetse n’abapfuye ariko bizeye.

Mbese wizeye Yesu? Ukwizera kwawe gushingiye kuki? Aho ntibyaba ari amaranga mutima, cyangwa ibyiyumviro byawe? Na none kandi niba utizeye, saba Yesu agukize kutizera. Mutakambire umubaze uti “Mbese ibyanjye nawe bihagaze bite?

6. Inzira, Ukuri n’ubugingo

Yesu aramubwira ati “Ni jye nzira n’ukuri n’ubugingo: nta wujya kwa Data ntamujyanye.” Yohana14:6

Muri iyi si abantu benshi bishakira inzira zitandukanye. Hari ukuri kumwe abantu bose bakwiye kumenya, kandi uko kuri ni Yesu. Ntayindi nzira dushobora kunyuramo ngo tugere ku bugingo tutanyuze kuri Yesu, kuko ni nawe utanga ubwo bugingo.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza