Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ibintu 10 Imana idashobora gukora
Ibintu 10 Imana idashobora gukora

Musomyi w’Ubugingo.com, ku uyu munsi twakwegeranyirije ibintu 10 biranga imitere y’Uwiteka Imana kugira ngo usubizwe intege mu bugingo.

1)Imana ntinanirwa : Ese ntiwari wabimenya ? Ese nturabyumva ? Uwiteka Imana ihoraho, Umuremyi wa byose, ntashobora kunanirwa cyangwa ngo yibeshye kandi ubwenge bwayo ntiburondoreka (Yesaya 40 :28).

2)Imana ntakiyinanira: Yewe Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n’isi ububasha bwawe bukomeye n’ukuboko kwawe kurambuye, nta kintu na kiwe kikunanira ( Yeremiya 32:17).

3)Imana ntigira igicumuro: Umwe aravuga n’ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati “Uwiteka arera, arera, arera. Isi yose yuzuye icyubahiro cye ( Yesaya 6:3).

4)Uwiteka ntarobanura ku butoni: Petero aterura amagambo ati: “nukuri mumenye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera (Ibyakozwe n’intumwa 10:34-35).

5)Imana ntiyica isezerano :

Ariko sinzamukuraho rwose imababazi zanjye, sinzivuguruza umurava wanjye (Zaburi 89:34).

6)Imana ntiyibuka ukundi ibicumuro wakoze: Ubwanjye ni jye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi (Yesaya 43:25).

7)Imana ntiyakureka: Ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimeya ( 2 Abakorinto 2:14).

8)Imana ntiyaguhaana: Mukomere mushikame ntimubatimubakukire imitima kuko Uwiteka Imana yawe izakujya imbere, ntizagusiga ntizaguhana (Gutegekwa kwa kabiri 31:6)

9)Imana ntihwema kugutekerezaho: Mana, erega ibyo utekereza ni iby’ibyiringiro kuri jye! Erega umubare wabyo ni mwinshi! Nabibara biruta umusenyi ubwinshi, iyo nkangutse turacyari kumwe (Zaburi 139:17-18).

10)Imana ntiyareka kugukunda : witeka yambonekeye kera ati “Ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, ni cyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza (Yeremiya 31:3).

Imana iduhane umugisha!

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza