Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ibintu 4 wazirikana ukagera ku mahoro yuzuye
Ibintu 4 wazirikana ukagera ku mahoro yuzuye

Tujya twumva intambara hirya no hino, bamwe bavuga ngo baraharanira uburenganzira bwabo abandi na bo bati "turashaka amahoro nyayo" Urubuga PeaceWithGod.net, rugaragaza ibintu ine wazirikana mu buzima bwawe bikakugeza ku mahoro nyayo:

1.Imana yakunze abari mu isi cyane: Ushobora kwibaza niba Imana igukunda koko? Bibiliya itanga igisubizo mu ijambo ry’Imana, Igira iti "Uwiteka yambonekeye kera ati "Ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, ni cyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza" - Yeremiya 31:3

Imana iragukunda,igukunda urukundo rutangaje kuko nta muntu wagira urukundo rungana n’urwo igukunda, ni yo mpamvu ihora ishaka ubusabane nawe. Imana ni urukundo,nta kibazo ifitanye nawe nubwo waba warasubiye inyuma gute, iragukunda kandi ihora iguhanze amaso.

Bibiliya itwereka ukuntu yemeye gutanga umwana wa yo Yesu Kristo, ava mu ijuru aza mu isi kubera urundo Imana igufitiye ndetse yemera kujya ku musaraba kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Imana ifite umugambi mwiza ku bugingo bwawe! "Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira! Ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w’ibyo muzabona hanyuma. Ni ko Uwiteka avuga"- Yeremiya 29:11.

2.Yatanze umwana wa yo ku bwawe: Ese Yesu ninde? ese gupfa no kuzuka kwe bivuze iki k’ubuzima bwawe? Abantu benshi banyura mu bihe bitandukanye mu buzima. Ushobora no kumva ubuzima ubuzinutswe bitewe no kunyura mu nzira ubona ikugoye ariko Yesu yaravuze ati "Ni jye nzira n’ukuri n’ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye" - Yohana 14:6.

Niba Yesu yemera ko ari inzira bivuga ko intambwe uri gutera muri we izagufasha kugera ku mahoro nyayo. Ushobora kwibaza niba Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe. Imana ifite ubwo bushobozi cyane kandi ititaye ku ubuzima wabayemo ahubwo kubera igukunda. Icyo wowe usabwa ni ukuyemerera ikaza mu buzima bwawe maze ukakira imbabazi za yo. Bibiliya ivuga neza ngo "Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire" - Ibyahishuwe 3:20. Niyinjira iwawe Umwuka Wera ntazabura gukora imirimo muri wowe kandi ntuzaguma uko wari uri "Umwuka w’ Uwiteka aribukuzeho cyane uhanurane na bo, uhereko uhinduka ube umuntu mushya" - 1Samuel 10:6

3.Ntabwo waremewe kuzarimbuka: Ese ni iki usabwa gukora kugira ngo ubone ubugingo buhoraho? Ntago Imana yifuza kuguciraho iteka, ahubwo igutegerezanije urukundo n’ imbabazi kugira ngo ikubabarire ibyaha byose. Ese waba wifuza kumusanga? Na we yiteguye guhindura ubuzima bwawe maze ukazaba nawe mu bwami bw’ iteka. "Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari Umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye uzakizwa, kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari ko yatuza agakizwa, Kuko ibyanditswe bivuga biti "Umwizera wese ntazakorwa n’isoni" - Abaroma 10: 9-11.

4. Uzagira ubugingo bw’ iteka: Bitewe n’urukundo Imana idukunda dukeneye guhora twibuka ko Yesu Kristo yadupfiriye akazuka kugira ngo tubabarirwe ibyaha ndetse tuzabone ubugingo bw’iteka.

Ukeneye gushaka Imbabazi z’Imana biciye mu kwemera no kwizera Yesu Kristo kuko ari we nzira rukumbi yo kugera mu bwami bw’ijuru.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza