Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ibintu 5 wakora kugira ngo uhore wuzuye amahoro.
Ibintu 5 wakora kugira ngo uhore wuzuye amahoro.

Amahoro yo mu mutima ni ingenzi mu buzima bwa muntu ariko ikibazo ntushobora kuyagura ku buryo igihe ufite amafaranga umubare uyu n’uyu wavuga ngo ngiye ahantu runaka kuyagura. Ni byo koko umuntu ashobora kugera ku bintu ashatse byose mu buzima nubwo nabyo bitoroshye ariko nta mahoro afite ntashobora kunezererwa ibyo yaba afite byose.

Ijambo ry’Imana riravuga ngo"kandi azibukire ibibi akore ibyiza, Ashake amahoro, ayakurikire kugira ngo ayashyikire." 1 Petero 3:11 , Ijambo"Ashake: gushaka" rirakomeye cyane. Risaba gukora ibishoboka byose kugira ngo umuntu agumane amahoro mu buzima bwe. Ntibivuze ko icyo umuntu ashatse cyose akibona, ahubwo umusaba kwizera Imana cyane.

Dore rero ibyagufasha kugira amahoro yuzuye:

1. Kwakira imbabazi z’Imana

Kwakira imbabazi z’Imana bivuze kwemera ko Yesu Kristo agira umwanya mu buzima bwawe, ukababarirwa ibyaha byawe byose. Iyo wakiriye izo mbabazi zibonerwa muri Yesu Kristo aziguhana n’amahoro kuko ijambo ry’Imana ritubwira ko ariwe mwami w’amahoro( Yesaya:9:6)

Iyo wamaze kwakira umwami Yesu Kristo ukagwa mu cyaha, ushobora kumva wiciraho urubanza bikagutera kumva nta mahoro ufite ariko umuti ni umwe: gusanga kristo ukamusaba imbabazi maze nawe ukizera ko wababariwe ari ko kwakira imbabazi z’Imana. Uku niko ijambo ry’Imana rivuga: “ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose." 1 Yohana 1:9.

Nta cyaha na kimwe itabasha kubabarira ku buryo cyakomeza kukubuza amahoro, niyo yeza kandi ibabarira umuntu wese ibyaha bye byose.

2. Kunyurwa n’ubuzima Imana yaguhaye

Hariho abantu babaho mu buzima batishimiye bikaba byabatera kumva biyanze, ibi rero bituma umuntuashaobora no kwanga abandi kuko biragoye ko wakunda abandi wowe wiyanze. Ibi rero kugira ngo bitakubaho bikagutera kwiyanga no kwanga abandi, ugomba gushaka icyo Imana ikuvugaho yaba mu ijambo ryayo cyangwa mu zindi nzira ishobora gukoresha ivugana nawe. Egera Imana uyisabe iguhe imbaraga zo guhindura uburyo wibonamo butuma utanezerwa uko uri, Numara guhindura uburyo wibonagamo bizatuma wumva wishimye ari nabyo bizakuzanira amahoro yuzuye muri wowe.

3. Ugomba kuba uwo uri we utigereranije gusa n’abandi

Niba hari ikintu gishobora gutuma utanezerwa ndetse ukabura amahoro, ni ukwigereranya n’abandi, kwifuza guhangana nabo cyangwa ugahora wifuza gusa n’abandi gusa aho guharanira kuba uwo uri we nkuko Imana yashimye ko ubaho.

Buriya hari ikintu abantu batitaho kandi gikomeye, kwifuza gusa na kanaka ntabwo byakunda kuko Imana yakuremye mu buryo bwihariye nkuko yabigennye, ifite ibyawe yakugeneye kandi ifite uko yateguye ugomba kumera. Uramenye utazashaka kuba nk’undi utari wowe, ugasanga akurusha ibirushije kuba bibi ibyawe ahubwo amahoro wifuza ukayabura kurushaho!

Ikindi kibazo kibaho iyo wifuje gusa n’undi, bishobora kukuzanira umwuka wishyari cyangwa irari ry’ubuzima bwa mugenzi wawe bityo bikaba byatuma utagira amahoro igihe utabigezeho cyangwa satani akaba yabyuririraho akakugusha mu mutego wo kugira nabi. Nta kiza nko kwishimira uwo uri we.

4. mera abandi uko bateye

Ntukagerageze guhindura abantu ngo babe nkawe. Bose si ko bazamera nk’uko umeze. Twese twavukanye imiterere n’impano zitandukanye. Bivuze ngo ntituzigera tumera kimwe.

5. Reka Imana iyobore ubuzima bwawe.

Hari igihe umuntu aba ashaka ko Imana itunganya ibye nk’uko abishaka. Nyamara ntiyibuke ko ibyo ikora biba biri mu mugambi wayo, atari uko umuntu yayiyoboye. Ishaka gusa ko tuyizera, tukemera imigambi ifitiye ubuzima bwacu.

Kwizera kubaho kuko nta gisubizo umuntu aba areba. Ariko iyo ubaye nk’umwanditsi wa Zaburi 31:15, yaravuze ngo "Ariko ku bwanjye ni wowe niringiye Uwiteka, naravuze nti “Uri Imana yanjye", nyuma nibwo usobanukirwa icyo Imana yashakaga kukwigisha.

Ibyo byose bigira umumaro iyo ukomeje kuzirikana ko nta mahoro y’umunyabyaha. Ugomba guhora uharanira kugira umutima uca bugufi imbere y’Imana kandi wubaha abantu bose. Ibyo byose bizagufasha kuguhora ufite umunezero n’amahoro muri wowe.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza