Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Iherezo ry’ikintu riruta intangiriro ryacyo
Iherezo ry’ikintu riruta intangiriro ryacyo

Iherezo ry’ikintu riruta intangiro yacyo, uw’umutima wihangana aruta uw’umutima w’umwibone – Umubwiriza 7:8

Yesu yaje mu isi, yigishije abantu gutekereza ku iherezo ryabo. Yababuriye ko ubutunzi butarimo Imana ntacyo bumaze. Ni kimwe no kuba umunyedini gusa nta kwizera. Ijambo ry’Imana riduhugurira kenshi gutekereza ku iherezo ryacu.

Igihe Yesu yabwiraga Marita ati "unyizera azabaho nubwo yaba yarapfuye (Yohana 11:12), yeruriye abantu ko niba bashaka kubaho iteka nta handi babonera ubwo bugingo keretse muri we“ .Yesu aramubwira ati "Ni jye nzira n’ukuri n’ubugingo ntawujya kwa Data ntamujyanye"– Yohana 14:6.

Bibiliya igaragaza neza ko Uburakari bugereranywa n’ubwicanyi. "Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ‘Ntukice, uwica akwiriye guhanwa n’abacamanza.Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n’abacamanza, uzatuka mwene se ati ‘Wa mupfu we’, akwiriye guhanirwa mu rukiko, uzabwira mwene se ati ‘Wa gicucu we’, akwiriye gushyirwa mu muriro w’i Gehinomu “ Matayo 5-21-22. Ku bw’ibyo iki cyaha n’ubwo abantu bamwe bagifata nk’icyoroheje nyamara bibiliya idusaba kukizibukira kuko uburakari bushobora kuba umuzi w’ibibi byinshi.

Umukristo akwiye kurangwa n’ubushishozi mu byo akora byose. Akwiye kujya agenda yitonze kuko aba atwaye amabanga y’ Imana kandi akwiye kuba ikitegererezo cy’ imirimo myiza. Ubwenge burinda ubugingo bw’ubufite – Umubwiriza 7: 12. Ubu bwenge buvugwa hano ni ubwo kubaha Imana no kuva mu byaha. "Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry’ubwenge, Abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, Ishimwe rye rihoraho iteka ryose "- Zaburi 111:10.

Kugira ngo ukomeze ubwenge nyakuri, bukoyobora bukanagushoboza kwanga ikibi; ukwiye kwiyegurira Imana kuko Yesu Kristo ari we bwenge abantu bashobora kuboneramo ubugingo.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza