Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Imana yateguriye abayizeye, iterambere rihebuje
Imana yateguriye abayizeye, iterambere rihebuje

Mbona ijuru rishya n’isi nshya, kuko ijuru rya mbere n’isi ya mbere byari byashize, n’inyanja yari itakiriho - Ibyahishuwe 21:1

Iterambere ryose tubona ndetse tukaritangarira hano mu isi, ntaho rihuriye n’iryo Imana yategurie abayizera. Bibiliya itangirira ku murima wa Edeni ikarangirira mu murwa Yerusalemunshya. Abenshi bava mu byaro bajya mu migi baba bakurikiyeyo iterambere rihari.

Abakristo natwe turagenda tugana ku iterambere rihebuje, ririmo ibyo twifuzaga kugeraho byose kandi ritarimo umuvumo n’umubabaro. Rizaba ari iterambere rihebuje rishingiye ku Mana kuko:

1.Izaturana n’abantu, ibe Imana y abo na bo bayibere ubwoko bwa yo- "Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti "Dore ihema ry’Imana riri hamwe n’abantu kandi izaturana na bo, na bo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana na bo ibe Imana yabo" - Ibyahishuwe 21:3

2.Rizaba ari iterambere ryuzuye, tutakirwara , tutakibabara, tutagisonza – "Izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize" - Ibyahishuwe 21:4

3.Nta byaha bizaba bicyanduza iterambere, byose bizaba byejejwe – "Ariko abanyabwoba n’abatizera, n’abakora ibizira n’abicanyi, n’abasambanyi n’abarozi n’abasenga ibishushanyo n’abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n’amazuku ari yo rupfu rwa kabiri" - Ibyahishuwe 21:8

4.Umugi wose wubakishije amabuye y’ igiciro cyinshi kandi wubatse neza – "Urwo rurembo rungana impande zose, uburebure bungana n’ubugari. Ageresha urwo rurembo rwa rubingo, ageramo sitadiyo inzovu n’ibihumbi bibiri, uburebure bw’umurambararo n’ubugari n’uburebure bw’igihagararo birangana“ -Ibyahishuwe 21:16

5.Ku barambiwe ibyondo n’imihanda mibi, nta kaburimbo izaba iri yo ahubwo imihanda yaho yubakishije izahabu – "Amarembo uko ari cumi n’abiri, yari imaragarita cumi n’ebyiri, irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe, atyo atyo. Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigirijwe izahabu nziza isa n’ibirahuri bibonerana “ - Ibyahishuwe 21:21

6.Amashanyarazi, na yo ntazaba akigezweho kuko ubwiza bw’Imana ni bwo buzatumurikira. “Kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n’izuba cyangwa n’ukwezi, kuko ubwiza bw’Imana ari bwo buruvira kandi Umwana w’Intama ari we tabaza ryarwo.“ - Ibyahishuwe 21:23

Abakristo bamwe babaye abo ku cyumweru gusa,ku buryo hariho n’abatakijya mu matorero yabo. Nyamara iki ni cyo gihe cyo kubaha Imana no kwirinda gutwarwa n’iby’ isi. Mbese aho wowe ntiwaba uhugiye mu kurundanya ubutunzi bw’ ino mu isi, ukita ku iterambere ry’ igihe gito wibagiwe ko iryiza kurutaho riri imbere? Akira Yesu Kristo witeganyirize ejo hazaza kandi n’iby’ uyu munsi utabiretse. "kuko kwitoza k’umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry’ubugingo bwa none n’ubuzaza na bwo“-1Timoteyo 4:8

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza