Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Imbuto zikwiye kuranga umukristo nyawe
Imbuto zikwiye kuranga umukristo nyawe

Muzabamenyera ku mbuto zabo – Matayo 7:16

Abantu batari bake, biyemerera ko bazi Imana. Nyamara uko babivuga kenshi mu magambo si ko bigaragara mu bikorwa. Bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Mu matorero tubarizwamo; akenshi yo dushaka kuvuga abantu twemera nk’abakuze mu mwuka, tuvuga icyo bakora. Inshingano zabo mu itorero, abavuga neza, abagaragara kenshi imbere y’abantu, abafite imyanya y’ icyubahiro mu itorero, ndetse bamwe bafite n’ impano zihambaye nko guhanura no gukora ibitangaza. Ariko Yesu kristo we atuburira ko atariho dukwiye kubarebera. "Abenshi bazambaza kuri uwo munsi bati ‘Mwami, Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe?’. Ni bwo nzaberurira nti ‘Sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z’ibibi mwe" Matayo 7:22-23 .

Gukura kw’abantu b’Imana kugaragarira mu mbuto za bo –Matayo 7:16. Iyo turebye mu migani myinshi Yesu yagiye acira abigishwa be, nk’ uwo urumamfu mu ngano, uw’urukungu mu masaka –Matayo 13: 24-30; ni imigani yerekana ko abantu bashobora kwishushanya igihe kirekire ariko iyo igihe cyo kwera kigeze , bose barasobanuka. Ntawasoroma imbuto z’ umutini ku gitovu. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z’umutini ku gitovu? Matoya 7:16 . Iyo igihe kigeze , icyo turi cyo kigaragarira mu mbuto twera.

Abayoborwa n’umwuka bazera imbuto z’ umwuka kandi abayoborwa na kamere na bo bazera imbuto za kamere. "Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n’iby’isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga no kwangana no gutongana, n’ishyari n’umujinya n’amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda, n’ibiganiro bibi n’ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk’uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw’Imana .Ariko rero imbuto z’Umwuka ni urukundo n’ibyishimo n’amahoro, no kwihangana no kugira neza, n’ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza no kwirinda"- Abagalatiya 5: 19- 22.

Niba ushaka kwigenzura ngo urebe uko uhagaze mu mwuka, soma aya magambo akurikira witonze. Ahanditse Urukundo uhasimbuze amazina yawe. Hanyuma ingingo wumva igutsinda usenge Imana ikuguranire. "Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw’abandi ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose"- 1Abakorinto 13 : 4-7.

Ujye uhora wisuzuma binyuze ku cyo aya magambo avuga , uyitondere kugeza igihe uzumva warahinditse, wera imbuto nziza.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza