Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Imirongo 10 yo muri Bibiliya igaragaza kunesha (...)
Imirongo 10 yo muri Bibiliya igaragaza kunesha kw’Imana

Bibiliya igaragaza neza ko hariho ubwami bw’Imana ariko kandi ko n’umwanzi arho ariwe Satani. Umwanzi ahora ashaka ko tuba kure y’Imana ariko dufite inkuru nziza yuko Yesu Kristo yaneshe urupfu akaduhesha ubuzima bushya kandi atubera inzira nziza iduhuza na Data. nubwo duhura n’intambara zikomeye mu mwuka turwana na satani hano mu isi, Yesu Kristo yaradutsindiye.

Dore bimwe mu byanditswe byerekana ko Yesu Kristo yaturwaniriye kandi akanatubera inzira iduhuza na Data, kubw’iyo mpamvu hakaba nta cyadutandukanya n’urukundo rw’Imana.

Abefeso 6:10-12 " Ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z’ubushobozi bwe bwinshi.Mwambare intwaro zose z’Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n’uburiganya bwa Satani.Kuko tudakirana n’abafite amaraso n’umubiri, ahubwo dukirana n’abatware n’abafite ubushobozi n’abategeka iyi si y’umwijima, n’imyuka mibi y’ahantu ho mu ijuru.

2 Abakorinto 10:4 " kuko intwaro z’intambara yacu atari iz’abantu, ahubwo imbere y’Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi."

Abakolosayi 1:16 " kuko muri we ari mo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n’ibitaboneka, intebe z’ubwami n’ubwami bwose, n’ubutware bwose n’ubushobozi bwose. Ni we wabiremye byose kandi rero ni na we byaremewe."

Abaroma 8: 38-39 " kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi,cyangwa uburebure bw’igihagararo, cyangwa uburebure bw’ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n’urukundo rw’Imana ruri muri Kristo Yesu Umwami wacu”

Abakolosayi 2:15 " Kandi imaze kunyaga abatware n’abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru ku bw’umusaraba."

1 Petero 5:8-9 " Mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk’intare yivuga ashaka uwo aconshomera.Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene Data bari mu isi muhuje imibabaro.”

2 Abatesalonike 3:3 " Ariko Umwami ni uwo kwizerwa, ni we uzakomeza mwebwe, abarinde Umubi."

Luka 10: 19 " Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo, n’imbaraga z’Umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose."

Yakobo 4:7 " Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani, na we azabahunga."

1 Yohana 4:2-4 " Iki abe ari cyo kibamenyesha Umwuka w’Imana: umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ni wo wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko uzaza kandi none umaze kugera mu isi.Bana bato, muri ab’Imana kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu b’isi.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza