Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Impamvu ugomba kuba hamwe n’abandi bizera muri urugendo (...)
Impamvu ugomba kuba hamwe n’abandi bizera muri urugendo rujya mu ijuru.

“Ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n’ibihendo by’ibyaha”.Abaheburayo 3:13

Satani yaje mu isi aje kwica,kwiba no kurimbura,niyo mpamvu yikundira Akristo bakunda kwihugiraho no kutaba hamwe n’abandi bizera.Iyo ukomeje kuba hamwe n’abandi bizera bigufasha kudasubira inyuma no kunesha uburiganya bwa satani.

Nta muntu n’umwe udashobora kugerwaho n’ibigeragezo niyo mpamvu uba ushobora no kugwa mu cyaha ariko Imana irabizi neza ari nacyo gituma buri wese ahabwa inshingano zo kwita k’Umwizera kugira ngo hatagira uva mu nzira y’agakiza.” Nuko rero uwibwira ko ahagaze, yirinde atagwa.1 Abakorinto 10:12

Imvugo igira iti”buri wese biramureba”,ntabwo ikwiye mu buzima bwabakristo,buri wese yaremewe kugira icyo yakora mu buzima bwa mugezi we kugira ngo ukomeye akomeze abadakomeye kandi nawe bimufashe guhagarara neza adatsinze n’uburiganya bwa satani.

Igihe cyose uzi umuntu udakomeye mu byo kwizera ni inshingano zawe kumwegera ukarushaho kumufasha mu guterana kwera. Bibiliya iravuga ngo” Bene Data, nihagira umuntu muri mwe uyoba, avuye mu kuri undi akamuyobora,mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo, azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikīra ibyaha byinshi.Yakobo 5:19.

Ikindi kiba ari ngombwa nuko ugomba kugira Itorero ryemera Imana kuko rigufasha kugira abakuyobora mu buryo bwo kwizera kuko Imana yahaye ubushobozi abashumba b’Itorero kukurinda no ku kwitaho“Mwirinde ubwanyu, murinde n’umukumbi wose Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire Itorero ry’Imana, iryo yaguze amaraso yayo. Ibyakozwe n’Intumwa 20:18.

Ndetse niyo waba uri umushumba ,Bibiliya ikwibutsa ko ugomba kwirinda muri byose.Bibiliya ikomeza ivuga ko utazabera maso mugenzi we kandi amureba nta kizabuza Imana kumubaza ubugingo bwe” Mwumvire ababayobora mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk’abazabibazwa. Nuko rero, mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana akangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe.Abaheburayo 13:17.

Satani akunda gutandukanya abakristo kugira ngo badashyirahamwe bakamunesha maze agaharanira ko bava mu muryango w’Imana,bagatangira banga kumvira abo Imana yabahaye kubabera abashumba,nabo ubwabo bagatangira gucikamo ibice bityo ubusabane n’ubumwe bwabo bari bafitanye bukarangira bagatakaza ubudahangarwa n’imbaraga bari bafite mu Mana.Wirind rero kuba nyamwigendaho mu by’agakiza ahubwo wunge ubumwe n’abandi bizera bose.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza