Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Ingingo 5 zizabafasha kugira ngo urugo rwanyu rutere (...)
Ingingo 5 zizabafasha kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere.

Ni gute wakubaka urugo rwiza rwubaha rukanubahisha Imana? Dore igisubizo.

Ingingo ya mbere:

Gusengera hamwe. Muzigame umwanya buri gihe wo gusengana n’uwo mwashakanye. Burya ikintu mwagakwiye gukora mu gitondo mbere y’ibindi byose ni ugusenga Imana. Mukayisaba kubuzuza Umwuka Wera ndetse mukanayisaba kubereza uwo munsi kugira ngo ubabere uw’umugisha mwe mwembi mu rugi rwanyu.

Ukwitanaho kwanyu mu rukundo kubaye mu byiciro bitandukanye byaba ibikorwa bigaragarira ijisho, mu marangamutima, ndetse no kuzirikanana mu buryo bw’umwuka ni byiza kandi ntako bisa! Nta kiza nka byo. Kandi ibyo byose bizabafasha kugira ubushuti nyabwo hagati yanyu ubwanyu ndetse n’Imana.

Ingingo Ya kabiri:

Musomane Bibiliya. Mujye muzigama buri munsi cyangwa nibura mu cyumweru; musome Bibiliya mwembi muri kumwe. Ijamo ry’Imana ribabere itabaza ry’ibirenge, ni umucyo ubamurikira (Zaburi 119:105).

Ingino ya gatatu:

Gufatira hamwe ibyemezo. Gufatira hamwe ibyemezo by’ingenzi muri kumwe ni byiza. Aha ntituri mo kuvuga icyemezo cyo kuba mwahitamo nk’ifunguro muri bufate ku manywa cayngwa nijoro; ahubwo kuri iyi ngingo turavuga cyane ku bijyanye n’ibyemezo by’uburyo muba muri bwishyure za fagitire zitandukanye z’ibyo muba mwakoresheje cyangwa muteganya gukresha dore ko burya mu rugo iyo umutungo udacunzwe neza ku bufatanye bwanyu mwembi ari kimwe mu bishobora kubasenyera urugo kabone n’ubwo umwe muri mwe yaba ari umuhanga mu gufata ibyemezo nk’ibi byerekeye umutungo; ariko biba byiza iyo mwembi mubiganiriyeho maze mugafatira umwanzuro hamwe. Ubu ni bumwe mu buryo bwiza buzabafasha kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere mu bwizerane.

Ingingo ya kane:

Mujye mujyana gusenga mwembi, kandi mujye muzirikanana ubwanyu kugira ngo muterane ishyaka n’iry’imirimo myiza. Mwe kwirengagiza guteranira hamwe bamwe bajya ahubwo muhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegereza mube ariko murushaho kugenza mutyo (Abaheburayo 10: 24-25). Niyiza rero ko mwembi kandi muhitamo aho muzajya musengera haboroheye buri umwe atikunze cyane ngo ahitemo aho azajya asengera bitewe n’uko ariho yiyumvamo, yari amenyereye cyangwa afite izindi nyungu runaka ze ku giti cye.

Ingingo ya gatanu:

Mukomeze umubano wanyu kandi murusheho guharanira kugira ngo utere imbere. Ni byiza ko mwajya mufata igihe gihoraho cyo mutekereza ku iterambere ry’urukundo rwanyu. Mwe mwembi mudafashe umwanya ngo muganire icyateza imbere umubano n’urukundo mufitanye ni ho hahandi mutazabasha no kwita ku bana banyu ngo mubatoze urukundo. Nimukundana byanyabyo bizabafasha mu iterambere ry’urugo rwanyu mu negozitandukanye.

Izi ngingozose uko ari 5 nk’uko tuzikesha “christianity.about.com” zirasaba imbaraga kuri buri umwe kandi akaziha agaciro. Gukunda biroroshye ariko gufata icyemezo cyo kubana mu rugo nk’abashakanye bisaba kuba wiyemeje ko wowe n’uwo mugiye kurushingana muzabana mu bumwe (mushyira/musenyera umugozi umwe).

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza