Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Inshingano zikwiye kuranga itorero
Inshingano zikwiye kuranga itorero

Ibyakozwe n’Intumwa 2:42 hakunzwe gufatwa nk’inyandiko ndangamikorere y’Itorero: “bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo, no kumanyagura umutsima no gusenga”. Ukurikije iki cyanditswe, impamvu/ibikorwa by’Itorero iryari ryo ryose bikwiye kuba: 1) kwigisha Bibiliya, 2)kuba ahantu abizera basabanira, 3) gusangira igaburo ryera, hamwe no 4) gusenga.

Itorero rigomba kwigisha Bibiliya kugira ngo dukure mu Mwuka. Abefeso 4:14 havuga yuko: “kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n’umuraba, tujyanwa hirya no hino n’imiyaga yose y’imyigishirize, n’uburiganya bw’abantu n’ubwenge bubi, n’uburyo bwinshi bwo kutuyobya”. Itorero kandi rigomba kuba ahantu ho gusabana, aho abakristo bafashanya kandi bakubahana (Abaroma 12:10), bagahugurana (Abaroma 15:14), bakagirana impuhwe n’ibambe (Abefeso 4:32), bakihanganisha abananiwe n’abababaye (1 Abatesalonike 5:11), ariko ku by’umwihariko, bakagaragarizanya urukundo (1 Yohana 3:11).

Itorero rigomba kuba nanone ahantu abizera basangira ifunguro ry’Umwami, bibuka ukuntu Yesu yadupfiriye, amena amaraso ye ku bwacu (1 Abakorinto 11:23-26). “Kumanyura imitsima” (Ibyakozwe 2:42) birimo no gusangirira amafunguro yacu asanzwe hamwe. Ubu ni uburyo bumwe itorero rikomeza ubusabane mu bakristo. Inshingano za nyuma z’Itorero nkuko twazisomye mu Ibyakozwe 2:42 ni ugusenga. Itorero rigomba kuba rishishikariza abarimo gusenga, ribigisha uko basenga. Abafilipi 4:6-7 haradusaba ngo “ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n’Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y’Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n’ibyo mwibwira muri Kristo Yesu”.

Indi nshingano y’Itorero twavuga ni ugukwirakwiza ubutumwa bwiza bwo gucungurwa muri Yesu Kristo (Matayo 28:18-20; Ibyakozwe 1:18). Itorero risabwa kutiganda mu kuvuga ubutumwa bwiza, haba mu nyigisho no mu bikorwa. Itorero rigomba kuba “umunara” umurikira abarituriye, uyobora bose kugana Umwami n’Umukiza Yesu Kristo. Nuko rero, Itorero rigomba gushyira imbere ubutumwa bwiza no gutoza abarigize kuvuga ubwo butumwa (1 Petero 3:15).

Izindi nshingano z’Itorero tuzisanga muri Yakobo 1:27: “idini ritunganye kandi ritanduye imbere y’Imana Data wa twese ni iri: ni ugusūra impfubyi n’abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda kutanduzwa n’iby’isi”. Itorero rigomba kuba rifasha abatishoboye bose. Uretse kuvuga ubutumwa, harimo no kubafasha mu byo babura mu buzima bwa buri munsi (ibiryo, imyenda, icumbi) nk’uko bikwiye. Itorero kandi rigomba gutoza abizera bose kwirinda icyaha, kandi no kuzibukira ibizenga bakura mu isi. Ibi bikorwa binyuze mu kwigisha no gusabana twuzuzanya, duhugurana.

Muri make rero, itorero rifite izihe nshingano? Pawulo yahaye abakristo b’i Korinto urugero rwiza cyane: itorero ni ibiganza, umunwa n’ibirenge by’Imana muri iyi si – umubiri wa Kristo (1 Abakorinto 12:12-27). Tugomba guhora dukora icyo Yesu yari kuba akora akiri hano ku isi. Itorero rigomba kwerekana gusa na Kristo, rikanamukurikiza.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza