Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Intambwe 3 ugomba gutera mu kwakira Yesu Kristo mu (...)
Intambwe 3 ugomba gutera mu kwakira Yesu Kristo mu mutima wawe-Benny Hinn

“Nuko Yesu ajya mu gihugu cy’i Kayisariya ya Filipo abaza abigishwa be ati “Abantu bagira ngo Umwana w’umuntu ndi nde? Baramusubiza bati “Bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi.”Arababaza ati “Ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndi nde?”Simoni Petero aramusubiza ati “Uri Kristo, Umwana w’Imana ihoraho.”Matayo 16:13-16

Iyi nkuru ya Yesu n’abigishwa be iragaragaza uko umuntu ashobora gufata Yesu igihe atari yamwakira muri we ngo amusobanukirwe. Yesu Kristo we yabonye ko abamukurikiye benshi batari bamumenya neza maze bituma ahitamo kubaba uko bumva hanze bamuvuga agira ngo yumve ko intumwa ze zimuzi zibasha kumusobanurira abandi bamwitiranya.

Petero tugendeye ku gisubizo yahaye yesu, umuntu ashobora guhita abona ibintu bitatu byabaye kuri Petero ari nabyo bitwereka intambwe nyazo umuntu agomba gutera kugira ngo yakire Umwami Yesu Kristo:

1. Ugomba kwibonanira na Yesu. Petero icyo gihe yahuye na Yesu bavugana barebana, iyo rero wageze uho umwami Yesu Kristo ari, ubuzima bwawe burahinduka kandi ntukomeza kuba uko warumeze. Kwibonanira na Yesu Kristo ni ukumva, ukareba kandi ukizera ijambo n’imirimo bya Yesu akora bityo ntubeho mu bwoba cyangwa ngo umwakire kuko hari uwagushyize ku gahato.

2. Mwuka Wera aguhishurira umucunguzi Yesu. Petero kubwe ntiyari kumenya ko umuhagaze imbere ariwe kristo umwana w’Imana, ariko Umwuka Wera yamuhishuriye ko umuhagaze imbere ariwe Yesu Kristo Mesiya.

Ntabwo ushobora kumenya Yesu Kristo kuko wumvise abantu bamuvuga nubwo nabyo ari byiza kandi ari iby’ingenzi. Uzumva ijambo ry’Imana kuva kubavugabutumwa cyangwa inshuti zawe, ariko kugira ngo ubashe kubyumva burya ni Umwuka Wera ubihishurira umutima wawe. Hatabayeho iri hishurirwa ritangwa na Mwuka Wera,agakiza ntikagerwah.

3. Ugomba kwatura ugahamya Yesu Kristo . Petero avuga ngo” uri Kristo, Umwana w’Imana,” yararimo ahamya kumugaragaro ibyo Mwuka Wera yaramaze kumuhishurira mu ibanga. Ibyanditswe biratubwira ngo:“Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari Umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa,kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari ko yatuza agakizwa.” Abaroma 10:9-10

Iyo rero umaze gutera intambwe yo kumuhamya ko ariwe mwami n’umucunguzi ugenga ubugingo bwawe, aguha ubshobozi bwo kwita umwana w’Imana, ugahita ubu umuraganwa nawe mu bwami bw’ijuru.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza