Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Intambwe 5 mukwitegura kwakira Mwuka Wera
Intambwe 5 mukwitegura kwakira Mwuka Wera

Ikintu cyose kibaye gitunguranye cyangwa gishya kitamenyerewe, abantu bahita bavuga bati” iki nicyaduka”, bashaka kuvuga ko ari gishya aribwo kibayeho. Rimwe na rimwe ntibanacyemere ariko Imana yifuza kongera kohereza Umwuka Wera muri buri gisekuruza, umuhanuzi yagize ati” Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya? Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa.” Yesaya 43:19

Ibi biragaragaza ko ni gihe turi mu butayu mu buryo bw’Umwuka, Imana idusezeranya ko ibasha kuhatembesha amazi.

Hari umwanya ukwiye guhagaramo kugira ngo Mwuka Wera abashe gukorera muri wowe, ariko ikibazo ukwiye kubanza kwibaza niba witeguye koko, ese koko uri maso ku buryo Mwuka Wera azabona uko agukoreramo?, ese urndi rwego ushaka ko akuzura ubona witeguye kurushobora cyangwa nabwo wakomeza kwemerera nkaho ntacyahindutse muri wowe?. Niba witeguye kwakira ibyo Imana iguteguriye byose, ukeneye gutera intambwe zikurikira:

1. Reka Mwuka Wera yongere yake mu mutima wawe. Kugira ngo ububyutse buze muri wowe, ucyeneye ko bubanza guhera mu mutima wawe kandi bubasha kukugeraho igihe cyose washakanye Imana umutima wawe wose. Igihe cyose usonzeye kubona Imana urayibona, saba Imana iguhe kugira inzara n’inyota byo kuyishaka. Tangira gushaka Imana wuzuye urukundo, utegure umwanya buri munsi wo kwiga ku ijambo ryayo maze uyisabe kongera kukuzuza mwuka wera.

2. Reka kwihambira ku migenzo y’idini. Ubundi idini ni ribi, niyo mpamvu Yesu Kristo yaburiye abafarisayo arababwira ati” mushobora kutazamenya igihe cyanyu cyo kugendererwamo kubera kwizirika ku migenzo yanyu.

Ntushobora kureka imigenzo yakera igihe cyose utaravumbura ibanga ko bituma utabasha kuzura nanone umwuka wera,ubasha kwakira imbara nshya ziva ku Mana igihe cyose wemeye kuva mu byakera ukemera kujyana n’ibishya Imana iremye kandi inzira yo kwinjira mu bishya ni uko wemera kuririmba indirimbo nshya nkuko muri Bibiliya ijambo ry’Imana rivuga riti”Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, Kuko yakoze ibitangaza. Ikiganza cye cy’iburyo n’ukuboko kwe kwera yabizanishije agakiza.”Zaburi 98:1

3. Iyumvemo ko ukwiye kugendagenda. Bibiliya ivuga ko Nawomi yavuye I Mowabu akajyai Yerusalem amaze kumva inkuru ko Imana yabasuye, ” Bukeye ahagurukana n’abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy’i Mowabu, asubira iwabo kuko yari yumviye mu gihugu cy’i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe, akabaha ibyokurya.Ava aho yari ari hamwe n’abakazana be bombi, aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda.” Rusi 1:6, iyo aza kwigumira ahari byo amenyereye kandi yumva ko yishimiye, yashoboraga guhomba ibyiza Imana yari yaramuteguriye we n’umuryango we.

Ariko amaze kubisobanukirwa aremera afata urugendo kugera ngo ahure n’Imana. Kugira ngo Imana isuke andi mavuta ku bantu bayo ibanza kureba ko bamaze kugera mu mwanya ibashakamo. Ukwiye gukora uko ushoboye kugira ngo Imana igusange mu mwanya nyawo ukwiye kuko Imana ishobora no kuguhamagarira kuva aho uri kugira ngo ugere aho yateguye ishaka ko muhurira.

4. Kora uko ushoboye wihuze n’abantu baboneye. Aburamu Imana yamusabye kuva mu gihugu cy’I wabo, yemera no gutandukana na Loti mbere yo kuragwa imigisha ikomeye. Rimwe na rimwe abantu bashobora kugucyereza kubona imigisha yawe noneho byagera ku batizera bikaba akarusho kuko bo bashobora kukubuza neza neza kugera mu mwanya Imana iba iguhamagarira kubamo. Niba wari ahantu hashobora gutuma utabasha gukura mu mwuka, itandukanye naho kugira ngo ubashe kwegera Imana.

5. Emerera Imana igire uruhare mu myizerere yawe. Abakristo usanga biyumvisha ko ahbo ariho heza, niba abarizwa mu itorero iri n’iri akumva niryo nyarwo, akumva abandi badasangiye itorero cyangwa idini akumva arabasuzuguye cyane, akibwira ati: twebwe dufite urusengero rw’agatangaza, pasitori ukomeye, abaririmbyi beza mbese twebwe turenze abandi!” uku kwiyumva gutyo gushobora gutuma Imana ikugenderera ntumenye igihe yakugendereye ahubwo bikaba byatuma uca imanza igihe ubonye ibyo Imana yakoreye aho utatekerezaga. Niyo mpamvu umukristo wese akwiye kureka Imana akaba ariyo iyobora mu buzima bwe bwose.

Imbaraga za Mwuka Wera ntabwo zirenga ku byanditswe ariko akunda gufungura amasoko y’amavuta ku bantu bose bakeneye guhemburwa bundi bushya. Ashaka ko tugira urukundo n’umwete wo gushaka Imana, gufasha abandi no kubaha Imana. Komeza kwizera kandi utegereze ibyo utari wabona mu maso yawe kuko ibyo nibyo Uwiteka Imana yiteguriye abamukunda.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza