Ibiheruka Uko amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba akurikirana n’amasomo akubiyemo  |  Inyungu zo gutitiriza Imana  |  Ibintu 4 bituma Imana iba ikuretse  | 
Home page » MENYA N’IBI » Iyerekwa ry’itorero Omega mu mwaka w’2016
Iyerekwa ry’itorero Omega mu mwaka w’2016

Iyo umwaka utangiye, abantu mu nzego zitandukanye ndetse n’abakuru b’ibihugu bageza ijambo rikubiyemo icyerekezo cy’abo bayoboye muri uwo mwaka. Itorero Omega rikorera mu Rwanda naryo ntiryatanzwe, mu ijwi ry’umuyobozi Pastor Liliose Tayi ku rukuta rwabo rwa Facebook ryashyize hanze iyerekwa rikubiyemo ubutumwa Imana yabahaye kuzageza ku bantu muri uyu mwaka w’2016. Ubu butumwa kandi bavuga ko ari Imana yabubahaye nk’uko isanzwe ibaha ubwo bibandaho buri mwaka.

Ati ‘’Buri mwaka mu kwezi kwa mbere, Imana yadusabye kuvuga ku iyerekwa yaduhaye kugira ngo abagendana natwe tugende nk’uko Imana yatubwiye kuko nta bantu babiri bagendana batasezeranye. Ese n’iki Imana yadutumye nka Omega Ministries ?

Nkuko Ezekiyeli yari umuhanuzi watumwe ku nzu no ku bwoko bw’Imana niko Imana, iduhamagara, yatweretse ibizira biba mu nzu yayo. Igihe cyose ubwoko bwa Isirayeli bwacumuraga ku Mana yabatezaga gukandamizwa n’ishyanga ry’abanyamahanga, nkuko bitugendekera uyu munsi igihe cyose duta Imana, dukandamizwa n’imbaraga z’umwijima. ‘’

Pastor Liliose TAYI

Pastor Liliose avuga ko n’ubusanzwe ari kenshi Imana yatumye abahanuzi KUBURIRA Ubwoko bwayo ariko burayinanira, bujyanwa i Babuloni. Ati ‘’Hagombye intumwa ebyiri (Nehemiya na Ezira) kugira ngo Isirayeli isubire mu mwanya wayo nyawo. Nehemiya yasanye inkinke za Yerusalemu na Ezira asana igicaniro cy’Imana.‘’

Liliose ati ’’Natwe uyu munsi, tumeze nk’Abisirayeli b’icyo gihe : Twarakijijwe ariko ntitucyubaha Imana. Twitwa izina ry’ubukristo ariko umunezero wa Kristo, w’Agakiza utakiturimo. Twuzuye umwuka w’i Babuloni, turakandamijwe kandi DUKWIYE KUVA MURI UBWO BUBATA ! Iki ni igihe cya marayika wa gatatu; niwe wamurikiraga abantu kugira ngo bave i Babuloni; nicyo Omega yahamagariwe. ’’

Liliose avuga ko batumwe kubwira abo hanze ko agakiza kabonetse no kuburira abo mu nzu y’Imana ngo batunganye inzira zabo. “Ngo bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zayo”. Uyu munsi ubukristo bwo hanze nibwo buboneka ariko imbuto zabwo ntiziriho. Omega yahamagariwe:

1. Kwigisha ubukristo bwo mu mutima (Zab.51:8, Mat.23), ubutumwa twatahawe bubwira umukristo kuba umukristo wo mu mutima, butegura umugeni wa Kristo; umugeni wa Kristo ni umukristo uri responsable y’ubukristo bwe!

2. Gusubiza Itorero ku rufatiro rw’Intumwa n’abahanuzi; gusubiza Itorero ku rufatiro rw’Ukuri kw’Imana.

Ubukristo uyu munsi buri mu bubata. Kubaha Imana no kugendera mu mategeko yayo birabuze, gutegereza biratunaniye, twishakira inzira z’ubusamo.

Mu magambo ye ati ‘’Nyamara Imana IRATUBURIYE NANONE ! Inyura muri byinshi no mu bantu benshi kugira ngo imenyeshe umuntu icyaha cye. Ntishobora kugera aho ihana, ireka umuntu itaramuhaye amahirwe menshi yo kubona no kwihana ibyaha bye.’’

Ibi Dawidi yarabishimangiye muri Zaburi 51:6 ati “… byabereye bityo kugira ngo uboneke ko uboneye nuca urubanza…”. Ubukristo bw’izina gusa ariko butera imbuto butukisha Imana kandi bwigizayo benshi bashaka agakiza. Imana ishaka ubukristo bwo mu mutima; hamwe nabyo idukiza:

1) Imyumvire n’imyigishirize ipfuye

2) N’ubukristo budasobanukiwe (budatekereza, butibaza ibyo bubwirwa, bumira byose, bukora ibyo butumva, budasenga ngo bumenye icyo Imana ivuga). Imana ishaka abakristo bafite ubuzima bushyitse (Equilibrées/Balanced) ! Reka Itorero rimenye ko isaha tugezeho ari isaha yo gukiranuka !

Ibyanditswe: Matayo 15:8-9; Ibyahishuwe 10:5-11; Ibyahishuwe 18:1-4 & 20, Ibyahishuwe 19:1-9; Ezekiyeli 3:1-21

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza