Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Kwizerwa kw’Imana ya Isirayeli
Kwizerwa kw’Imana ya Isirayeli

Ubwo dutangiye umwaka mushya, ntituzi ibizawubamo n’uburyo bizaba. Nta kintu nta kimwe kitugendesha kikanatwizeza ko ibintu bizaba byiza uretse kwizera Imana. Ese n’iki kitubwira ko ibyo Imana yavuze byose bizaba? N’iki kitwizeza ko amasezerano yayo azasohora ? Nta kindi uretse kwizera!

Twizera ko iyo Mana yabaye yo kwizerwa imyaka yose itambutse ikiri yo kwizerwa. Ni kuki dusenga Imana ya Isirayeli? Ni kubera ko ari Imana ya Isirayeli koko; ni Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n’Imana ya Yakobo.

Kuva mu itangiriro Imana yahoze ari Imana yo kwizerwa. Yaremye umuntu ariko umuntu arayitenguha, ariko yakomeje kuba iyo kwizera ku bantu nk’uko yabaye kuri Nowa ikurikira igihe cy’umwuzure yaje kurimbura isi.

Twongera kubona Ukwizerwa kw’Imana ihitamo Aburamu. Nubwo se yari umubaji w’ibigirwamana, Imana yabonye uburyo umutima wa Aburamu wari utandukanye n’uw’umuryango we. Ari nayo mpamvu yamuhamagaye ikamuhitamo, imuha ikirenze isezerano, ikora igihango nawe. Cyari igihango ni cy’iteka ryose. Ese Imana yigeze itatira icyo gihango? Nta na rimwe! Yakomeje icyo gihango muri :

Mose: Imana yongera kwemera Ubwoko bwa Isirayeli nk’abantu bayo bwite. Kuva 19: 5-6

Dawidi: Yahawe isezererano ko mu rubyaro rwe hazavamwo Umwami w’ibihe byose: 1 Ingoma: 17: 10-14

Baritelemiya ntiyise Yesu umwana wa Dawidi nk’iritazirano gusa. Ahubwo Imana yerekanaga uburyo itunganya ibintu kugira yuzuze isezerano ryayo.

Twebwe n’abatubanjirije, abakurambere bacu ntitwari muri iri sezerano mu itangiriro. Ni gute twisanzemo ko Yesu yari umuheburayo, umuhungu wa Dawudi, umuhungu wa Abrahamu ?

Twinjiye muri iri sezerano kubera ko Aburahamu yasezeranijwe ko imiryango yose yo kw’isi izahabwa umugisha biciye muri we. Agakiza kacu tugakesha isezerano Imana yakoreye Aburahamu.

Niba iyi Imana idusezeranya uyu munsi ibyo mu bihe bizaza ari yo yasezeranije Aburahamu, ni kuki twagira ubwoba? Reka rero duhagarare twemye, dutegereze twihanganye kuko igihe icyari cyo cyose byafata, amasezerano Imana iduha azasohora nta kabuza!

Ibyanditswe: Itangiriro 12: 1-3; 7; Kuva 19: 5-6; 1 Ingoma 17: 10-14; Yeremiya 31; 31-34; Abefeso 2: 11-22

Ev.Lambert

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza