Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Menya impamvu ukwiye kugendera mu ijambo ry’Imana
Menya impamvu ukwiye kugendera mu ijambo ry’Imana

Inkota ityaye mu guhindura umuntu ni ibyanditswe. “Kuko ijambo ry’Imana ari rizima , rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw’inkota zose,rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n’umwuka, rikagabanya ingingo n’umusokoro kandi rikagabanya kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira”. (Abaheburayo 4:12).

Kwinjira mu byaha cyane bihagarika Umwuka wera mu kutwemeza ibyaha ndetse bikatubuza kugira agahinda k’uburyo bw’Imana .

Ni iki bivuze? agahinda ko mu buryo bw’Imana mu mitima yacu? Ibyanditswe biratubwira, reba ibyo uburakari mu buryo bw’ubu Mana buzana kw’ihana bituyobora ku gakiza tukava mu kwicuza, ariko umubabaro w’isi ugeza ku gupfa (2 Abakorinto 7:10) umubabaro w’isi ni umubabaro utujyana mu kababaro kenshi. Umubabaro w’ubu Mana mu yandi magambo ni ibitangaza by’Imana biyobora umuntu bimumenyesha ko yacumuye akihana.

Umubabaro wo mu isi nta nyungu ugira ku bugingo bw’umuntu mu gihe agahinda k’ubu Mana ari umusaruro w’Imana mu gusana umutima w’umuntu.

Kwizera nyako muri Kristo guherekezwa buri gihe n’ibitangaza biterwa n’agahinda k’ubu Mana ndetse n’imbaraga zidasanzwe zo kwihana mu mutima. Ndatekereza nakagombye kwihana ku bwanjye .

Ariko ukeneye kwemezwa n’Umwuka wera kubyerekeye ibyaha byawe ndetse n’umugisha w’agahinda k’ubu Mana ijambo ry’Imana rirema ubuzima buhindutse.

Tugomba gukora tugomba kwemera ibyaha byacu tukabyatura tukakivamo. “ Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa” (Imigani 28:13).

Nkwiye kubyatura, ni iki bivuze kubireka ? Umuntu ureka ibyaha bye agahindukira aba agiye mu yindi nzira. Nta n’umwe watwangisha ibyaha. Imana yo irabishoboye. Kandi imirimo yayo mu mitima yacu irema urwango kubwaburi cyintu cyose kibi yaba mu mutekerereze zacu no mu myitwarire. Ntabwo bisanzwe kwanga ibyaha, kereka ari imbaraga z’Imana zidasanzwe z’ibidushoboje.

Ni ibyingenzi kugira ijambo ry’Imana rikatwigisha. Aho niho Imana itubonera kandi igatangira kutwemeza ibyaha byacu. Hatari kwemezwa ibyaha ntago twamenya Imana kandi ntabwo twakuzura Umwuka wera.

Niba ushaka kumenya Imana, ugomba kujya munsi y’inkota y’ijambo ry’Imana. Ni umubabaro mwinshi kuzura ibyaha n’imirimo y’abanyabyaha. Ugomba gushima Imana ko wamenye ko ari ari ikibi, kuko ubisobanura. Ibyo nibyo tuba dukwiye gukora nk’ikiremwamuntu. Dukeneye Imana kugira ngo iduhe agahinda ko muburyo bwo mu mwuka niba tugiye kubikorera Kristo. Nta gahinda k’ubu Mana umusaruro nta kwihana nta n’agakiza. Uku niko ibi bintu bigenda.

Niyo mpamvu ibi bikomeye kub’ashumba kwigisha kugusigwa k’Umwuka wera mugutangaza itegeko ry’Imana n’ubutumwabwiza. Niba ntatangaje amategeko, by’umwihariko isi gusaba kwihangana kurenzeho ni gute abantu bazemezwa ibyaha byabo barangiza bagashaka kwihana? Ni gute abanyabyaha bazava mu nzira zabo mbi. Kereka bavuze ukuri kuva mu ijambo ry’Imana?

Ibyuma bisanzwe ntabwo byagira icyo bitwara ubugingo, ariko ijambo ry’Imana rirahinguranya. Ibi ni igihe yemejwe n’imbaraga z’umwuka w’Imana nta no kubihindura atari no guhindura kumva n’amatwi . Umwuka wera akora umurimo we iyo turi abizerwa mu gutanga ijambo ry’Imana Imana iba yateguye gutanga. Iyo tutabikoze duhinduka abashaka gushimisha abantu aho gushimisha uwaduhumukeyemo ijambo rye ry’imbaraga.

Nta bitangaje umukristo yakora iyo yanze kuba munsi y’iinkota y’ijambo ry’Imana. Ukuri ni uko nta numwe muri twe wakira gusanwa. Tugomba kumva ko uburwayi bugiye kure kubera we. Ariko tugomba kuvuga ko imwe mu mico yacu ari iyanduye kandi yabanyabyaha.

Icyaha kiri muri kamere y’umuntu ariko uyu umuntu aje munsi y’imbaraga z’idasanzwe z’umwuka wera, umuntu atangira gutandukana n’iyi canceri idasanzwe y’icyaha. Umuntu atangira kwanga icyaha cye kuko Imana iba yatangiye kurema kwanga icyaha mu mutima w’umuntu. Ubukristo ntabwo ari abanyabyaha bagerageza gukora ibyejejwe. Burimbitse cyane. Ni abanyabyaha bajya munsi y’inkota bagakorera munsi yayo. Nkuko abantu muri iyi minsi babaswe no ghindura imibiri yabo abizera nabo muri Kristo babaswe no kugendera munsi y’inkota y’umwuka wera. Turayivuga cyane kubera ko turayikeneye. Tugomba kuva mu cyaha tugana mu gukiranuka.

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza